Lyssna

Avgiftsutrymme inom vård och omsorg och funktionsstöd med insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Alla som får stöd av vård och omsorg och funktionshinder får en blankett där alla inkomster ska anges. Till inkomster räknas lön av anställning eller annan verksamhet, pensioner, livränta, kapitalinkomster samt bostadstillägg.

Från inkomsten drar vi det så kallade förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är det utrymme som finns för avgifter (avgiftsutrymme). Om avgifterna blir högre än avgiftsutrymmet minskas avgifterna.

Förbehållsbeloppet består av kostnad för bostad samt det minimibelopp, som var och en minst ska ha kvar när avgifterna är betalda. Minimibeloppet ska räcka till mat, hushållsel, telefon, kläder, försäkringar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel och liknande utgifter.

Minimibeloppet är olika stort för olika grupper

Minimibeloppet är olika stort för olika grupper

Om man bor ensam

Om man bor tillsammans

Person som bor i egen bostad, 65 år eller äldre

5 340 kr

4 512 kr/person

Person som bor på särskilt boende

6 885 kr

6 120 kr/person

Person som bor i egen bostad, 64 år eller yngre

5 874 kr

4 963 kr/person

Ett räkneexempel

Stina bor ensam och är över 65 år. Hon har trygghetsinsats och får hjälp av hemtjänsten. Hjälpen av hemtjänsten kostar 565 kronor per månad för städning och 1170 kronor per månad för omvårdnad. Trygghetsinsatsen kostar 195 kronor per månad. Summa avgifter 1930 kronor per månad.

Så räknar vi fram om Stina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

Kr

Pension

6 986 kr

Bostadstillägg

3 827 kr

Summa inkomster

10 813 kr

Förbehållsbelopp

Kr

Hyra

-5 000 kr

Minibelopp

-5 340 kr

Avgiftsutrymme

Kr

Kvar till avgifter

473 kr

Eftersom Stina inte har råd att betala hela sin avgift på 1930 kronor minskas den till 473 kronor.

Beslut om avgiften

När vi fått in blanketten, där du fyllt i dina inkomster, räknar vi fram vilken avgift du ska betala. Därefter skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det finns information om hur du överklagar beslutet i det brev du får tillsammans med avgiftsbeslutet.