Handläggarenhet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att begära hjälp och stöd utifrån LSS eller socialtjänstlagen. Den som har en funktionsnedsättning och som upplever ett behov av stöd och omvårdnad ansöker om detta hos handläggarenheten.
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt genom brev eller e-post.

Handläggarenheten utreder och bedömer följande insatser inom ramen för LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:

  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn för skolungdom
  • Bostad med särskild service för barn
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Insatser enligt LSS eller SoL ges efter det att handläggarna har gjort en bedömning och fattat ett beslut i ärendet.