Vilket stöd kan du få?

Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om insatser – SoL eller LSS

SoL

Riktar sig rent allmänt till dig som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i din livsföring. Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå.
Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL (för utskrift) Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

LSS

Riktar sig till dig som har stor funktionsnedsättning och omfattande och varaktiga behov av stöd och service. LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Utgångspunkten för rätten till bistånd är att alla människor har rätt till insatser efter behov. Det är handläggaren som utifrån information om ditt funktionshinder gör en bedömning av rätten till insats.

När det gäller ansökan om insatser enligt LSS, så måste du själv eller din företrädare (god man/förvaltare) begära stöd. Innan beslut fattas får du ta del av den sammanställning av information som beslutet bygger på och får lämna synpunkter på sammanställningen.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Besvärshänvisning - om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga

Hur beslutet kan överklagas

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska enligt 43 § förvaltningslagen vara skriftligt och lämnas till Härryda kommun. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Av skrivelsen ska framgå:

  • Vilket beslut du överklagar.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Glöm inte att underteckna skrivelsen. Uppge också namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Sänd skrivelsen till:

Härryda kommun
Sektorn för socialtjänst
435 80 Mölnlycke


Om du behöver ytterligare upplysningar eller hjälp med din överklagan kan du vända dig till din handläggare inom socialtjänsten, 031-724 61 00.