Lyssna

Vilket stöd kan du få?

Ansökan om insatser- SoL eller LSS

Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen - SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

SoL riktar sig rent allmänt till dig som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i din livsföring. Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå.

LSS riktar sig till dig som har stor funktionsnedsättning och omfattande och varaktiga behov av stöd och service. LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Utgångspunkten för rätten till bistånd är att alla människor har rätt till insatser efter behov. Det är handläggaren som utifrån information om ditt funktionshinder gör en bedömning av rätten till insats.

När det gäller ansökan om insatser enligt LSS, så måste du själv eller din företrädare (god man/förvaltare) begära stöd. Innan beslut fattas får du ta del av den sammanställning av information som beslutet bygger på och får lämna synpunkter på sammanställningen.

Besvärshänvisning - om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga

Hur beslutet kan överklagas

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska enligt 43 § förvaltningslagen vara skriftligt och lämnas till Härryda kommun. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Av skrivelsen ska framgå:

  • Vilket beslut du överklagar.
  • Hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Glöm inte att underteckna skrivelsen. Uppge också namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Sänd skrivelsen till:

Härryda kommun
Sektorn för socialtjänst
435 80 Mölnlycke


Om du behöver ytterligare upplysningar eller hjälp med din överklagan kan du vända dig till din handläggare inom socialtjänsten, 031-724 61 00.

Kontakta socialtjänsten för mer information

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:

Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke