Lyssna

Avlösarservice i hemmet

Samtal mellan barn och vuxen.

En avlösare tar hand om barnet på hemmaplan samtidigt som de anhöriga får en stunds avlastning. Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Avlösarservice i hemmet innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i hemmet eller i dess direkta närhet och avlöser vårdnadshavare i de vardagliga aktiviteterna.

På så sätt får vårdnadshavare mer tid för sig själva för att ägna sig åt egna aktiviteter eller umgås med syskon.

Vem har rätt till avlösarservice?

För att omfattas av LSS och ha rätt till avlösarservice behöver du enligt lagen tillhöra en av tre så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller
  2. har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller sjukdom eller
  3. har andra svåra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på ålderdom och som gör att du behöver stöd och service för att klara din vardag.

Hur får du avlösarservice?

Kontakta handläggarenheten i Härryda kommun, via kontaktcenter 031-724 62 00. Handläggaren utreder och tar beslut.

Vad kostar det?

Avlösarservice enligt LSS är kostnadsfritt.

Vad händer sedan?

Efter fattat beslut får enheten avlösarservice uppdraget att starta insatsen.
Vårdnadshavare får alltid träffa den person som är tilltänkt avlösare så att båda parter känner sig trygga. Därefter sker avlösningen i hemmet i möjligaste mån efter familjens behov.

Vårdnadshavare ska känna sig trygga i vetskapen att sitt barn tas om hand av kompetent personal. Alla som arbetar inom avlösarservice har tystnadsplikt och måste lämna utdrag ur belastningsregistret.