Kvalitet i jämförelse - funktionsstöd

Inom funktionsstöd arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten på verksamheten. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa. Som kommuninvånare har man rätt att förvänta sig bra verksamhet.

Mål

Verksamheten funktionsstöd regleras främst genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning enligt 51 kap 2§ socialförsäkringsbalken (SFB). Lokalt har kommunfullmäktige
fastställt politiska inriktningsmål för Funktionshinder samt politiska inriktningsmål för psykiskt funktionshindrade.

Uppföljning

Uppföljning för att styra

För att kunna utveckla kvaliteten i funktionsstöds tjänster tas det kontinuerligt fram underlag för verksamhetsuppföljning. Kommunernas verksamhet ska bedrivas med god kvalitet och genom ett effektivt resursutnyttjande. Därför är en väl fungerande uppföljning en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna analysera och styra verksamheten.

Brukarundersökningar

Utöver att olika delar av verksamheten följs upp genom insamling  av statistik och nyckeltal tillfrågas brukarna själva om deras upplevelse av kvaliteten i verksamheten. Detta sker genom sektorns brukarundersökningar som av funktionsstöd genomförs årligen.

Nationella jämförelseprojekt

Utvecklingen för uppföljning av kvalitet drivs också nationellt. Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver ett projekt som kallas för Öppna Jämförelser Länk till annan webbplats.. Projektet syftar framförallt till att skapa underlag för jämförelser av kvalitet mellan olika kommuner för att på så vis stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. På SKR:s webbsida KOLADA Länk till annan webbplats.  finns möjlighet att göra egna jämförelser inom olika kvalitetsområden.

Kontakt

Ulrika Oschmann Pratz, planeringsledare/socialt ansvarig samordnare, SAS
031-724 67 29
ulrika.oschmann.pratz@harryda.se

Relaterad information