Lyssna

Utredning

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till socialtjänsten. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att anmäla.

Vad innebär det när socialtjänsten gör en utredning?

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att

  • en familj eller individ har ansökt om stöd eller behandling
  • socialtjänsten har fått in en muntlig eller skriftlig anmälan om misstanke att ett barn eller ungdom far illa på grund av hemmiljön eller deras eget beteende
  • ett barn eller ungdom har gjort ett brott.

I socialtjänstlagen 11:e kapitlet står det:

"Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden."

När en familj eller enskild person har ansökt om hjälp från socialtjänsten gör man en individuell prövning.

När det kommit in en anmälan ska socialtjänsten se till barnets behov, föräldrarnas omsorgsförmåga och möjlighet att tillgodose barnets behov samt utreda om det finns risk för att barnet skadas.

Så gör vi utredningen

Syftet med en utredning är att ge ett tillförlitligt beslutsunderlag och att vara en grund för behandlingsarbetet. Vi sätter barnens behov i centrum och ser hur föräldrarna kan tillgodose dessa. Utredaren gör en bedömning av vilka resurser och utvecklingsmöjligheter det finns inom familjen och i familjens nätverk. Under utredningstiden träffar vi familjen vid flera tillfällen i och utanför hemmet. Ibland gör vi hembesök. Vi vill även träffa barnet eller ungdomen ensamma.

Från andra personer som har kontakt med familjen t.ex. personal på barnavårdscentralen, inom barnomsorgen och skolan, samlar vi in information. De som arbetar där är skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten när det pågår en utredning.

Utredaren har ansvar för utredningen och avgör vilka kontakter som behöver tas samt vad som ska dokumenteras. Från familjen tar vi gärna emot förslag på personer som kan ge oss en bild av hur familjens, barnets eller ungdomens situation är.

Vi utgår alltid från vad som är bäst för barnet eller ungdomen och försöker att i möjligaste mån hitta lösningar i samförstånd med familjen. Det är bara vid mycket grava missförhållanden som man kan genomföra en åtgärd mot den enskildes vilja och ansöka om vård enligt lagen om vård av unga (LVU).

Familjen får ta del av det som skrivs i journalanteckningarna och utredningen. Man har rätt att lämna synpunkter på innehållet. Utredningen får ta högst fyra månader. Ingen utomstående får ta del av utredningen om inte familjen vill det. Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.

När barn och ungdomar misshandlas eller utsätts för övergrepp ska socialtjänsten ta ställning till om en polisanmälan ska göras. Polisen utreder brottet. Socialtjänsten utreder och bedömer vilket stöd som behövs för ungdomen och familjen.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

Socialsekreterarna i mottagningsenheten
031-724 68 18

Telefontid:
Måndag, tisdag, onsdag kl. 08.30-11.45 och 13.15-15.30
Torsdag kl. 08.30-11.45 och 13.15-17.00
Fredag kl. 08.30-11.45

Besöksadress
Enhet för barn och unga
0-25 år
Råda torg, Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se