Lyssna

Vårdnad, boende, umgänge

Barnets bästa sätts alltid i centrum när det rör frågor om vårdnad boende och umgänge.

Vårdnad

Båda föräldrarna kan gemensamt ha vårdnaden om barnet eller en av föräldrarna kan ensam ha vårdnaden. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att föräldrarna/föräldern har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till med hänsyn tagen till barnets behov, ålder och mognad.

Föräldrar kan ändra vårdnaden om ni är överens om att göra detta i ett juridiskt bindande avtal. Avtalet ska vara godkänt av socialnämnden. När föräldrar är oeniga i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor kan en förälder stämma den andra i domstol. Domstolen beslutar utifrån vad som är bäst för barnet och inte vad som är mest rättvist föräldrarna emellan.

Gemensam vårdnad betyder att ni fattar gemensamma beslut i viktigare frågor som rör barnet och att ni har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses. Om ni bor på skilda håll har ni ett gemensamt ansvar för att se till att barnet får träffa och umgås med den förälder barnet inte bor tillsammans med.

En förälder kan ensam ha vårdnaden och beslutanderätten om barnet. Vårdnadshavaren har skyldighet att informera den andre föräldern om sådant som rör barnet för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

Modern har alltid ensam vårdnaden då ett barn föds och föräldrarna är ogifta. En ansökan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskaps-/ föräldraskapsbekräftelsen om föräldrarna är överens om det. Det kan också göras senare under barnets uppväxt.

Boende

Vid gemensam vårdnad beslutar ni gemensamt var barnet ska bo. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Barnet kan bo växelvis, eller mer permanent hos någon av er om ni är överens om det och anser att det är det bästa för barnet.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder de inte bor med. När föräldrarna kommer överens om umgänge är det viktigt att beakta barnets behov efter ålder och mognad. Det finns inte angivet några tidsintervaller i lagtexten. En bedömning ska göras utifrån barnet som individ.
  

Kontakt

Kontakta familjerätten om du har frågor som handlar om möjligheten för föräldrar och barn att få hjälp när man har svårt att samarbeta om barnen.

Vi kan även svara på frågor om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstolen för att man inte är överens om barnen.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

Thomas Edholm, familjerättssekreterare
031-724 67 45
thomas.edholm@harryda.se

Helena Engberg
familjerättssekreterare
031-724 67 46
helena.engberg@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Besöksadress
Kommunhuset, Råda torg Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke
familjeratt@harryda.se

OBS! Alla besök måste vara bokade per mejl eller telefon.