Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Det kan även finnas behov av familjehem för ensamkommande barn.

Vilka barn/ungdomar behöver bo i familjehem?

Barn och ungdomar kan placeras i familjehem på grund av att föräldrarna inte kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omsorgen som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. I andra fall är barnets egna problem så stora att en placering är nödvändig.

Kan din familj bli ett familjehem?

Att vara familjehem kräver både tid, engagemang och tålamod, men är också väldigt berikande!

Alla blivande familjehem utreds noga av en familjehemssekreterare. Ett familjehem bör helst ligga inom tio mils avstånd från Härryda kommun för att kontakten med barnets biologiska nätverk och med socialtjänsten ska vara möjlig. Ibland behöver vi även familjehem på längre avstånd från kommunen. Ett gott samarbete mellan familjehemmet och barnets föräldrar är viktigt för att placeringen ska fungera på bästa sätt. 

Ibland är det mest lämpligt med två vuxna i familjen men det är inget krav. För en del barn fungerar det utmärkt med en ensamstående vuxen.

Vilket stöd ger socialtjänsten?

I Härryda kommun arbetar vi aktivt för att stötta våra familjehem med tillgänglighet, handledning och utbildning.

En familjehemssekreterare har regelbunden kontakt med familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Barnet har en egen barnsekreterare som ansvarar för att barnets behov tillgodoses samt för kontakt med barnets biologiska föräldrar. Handledning och uppföljning är ett stöd som sker både med barn och familjehemsföräldrar tillsammans samt var för sig. Socialtjänsten erbjuder även utbildning och grupphandledning till familjehemmet. Varje år inbjuds till flera tema- och cafékvällar.

Ersättning till familjehemmet

Som familjehem ersätts du med arvode och omkostnad baserat på uppdragets omfattning och tyngd.Härryda kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer om ersättningar till familjehem. Omfattande uppdrag kan ibland motivera en högre arvodering. Som familjehem är man inte anställd utan får ett uppdrag där arvodet, det vill säga ersättningen för arbetet, är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utifrån barnets behov utgår också. Denna del är delvis skattefri.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Förstärkt familjehem - särskilt erfarna familjehem

Ett förstärkt familjehem har erfarenhet av att vara familjehem och har kunskap kring barn och ungdomar med anknytningsstörning, trauma, dysfunktionella relationer, otrygghet, NPF-diagnoser, psykisk ohälsa och/eller självskadebeteende.

Du/ni behöver ha en god förmåga till samarbete och flexibilitet då detta behövs i relation till socialtjänst, skola, barnpsykiatri, biologiska föräldrar samt andra viktiga samhällsfunktioner. Minst en vuxen behöver finnas hemma på heltid. Inte sällan komletteras vården med öppenvård och ni ingår i teamet som stödjer barnet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Önskar du göra en intresseanmälan, skriv då att du är intresserad av uppdraget som förstärkt familjehem.

Intresseanmälan

Är du intresserad? Fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elisabeth Silomäki Hermansson,
1:e socialsekreterare
031-724 61 09
elisabeth.silomakihermansson@harryda.se

Pernilla Johansson, 1:e socialsekreterare
031-724 87 93
pernilla.johansson@harryda.se

Linda Dalenius, enhetschef
031-724 82 77
linda.dalenius@harryda.se

Kontaktcenter 031-724 61 00

Besöksadress

Råda torg, Mölnlycke

Postadress

Socialtjänsten, Härryda kommun,
435 80 Mölnlycke

Relaterad information

Externa länkar