Lyssna

Faderskap och föräldraskap

Alla barn har lagstadgad rätt att få faderskap/föräldraskap utrett och fastställt. Fastställande av faderskap/föräldraskap görs hos socialtjänsten i den kommun barnet är folkbokfört i, eller genom dom i domstol.

Är barnets föräldrar man och kvinna och gifta sker fastställande av faderskap per automatik utan att föräldrarna behöver göra något.

Är föräldrarna ogifta eller två kvinnor (gifta eller ogifta) kontaktar kommunen den biologiska modern efter att Skatteverket meddelat kommunen om barnets födelse. Samma gäller om den biologiska modern är ensamstående.

Den biologiska modern ombeds att tillsammans med barnets far alternativt maka/sambo/registrerad partner besöka socialtjänsten för fastställande av faderskapet/föräldraskapet.

Fastställande av faderskap/föräldraskap kan även ske innan barnet föds.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar, till exempel gällande arvsrätt och rätt till faderns/den andre förälderns efternamn. I samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen har föräldrarna möjlighet att anmäla om de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 62 00

Besök:

Råda torg, Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke