Samverkan skola och socialtjänst, SAMSS-teamet

SAMSS-teamet arbetar för god samverkan mellan familj och skola och för en positiv utveckling för elever i behov av stöd.

SAMSS-teamet arbetar med elever och familjer där det finns behov av stöd både i skolan och i hemmet. Vi arbetar med föräldrastöd och familjesamtal och deltar på möten i skolan.

Teamet arbetar med att ge familjen stöd i att orka med situationen och att hitta struktur och nya strategier. Ibland är situationen ansträngd när vardagen inte fungerar tillfredställande och eleven mår dåligt. Vi arbetar med att förstärka kommunikationen inom familjen och även mellan hem och skola.

Så här går det till

  • Det är rektor på elevens skola som initierar kontakt med SAMSS-teamet.
  • Kontakt med SAMSS-teamet är ett erbjudande om stöd till familjen. Kontakten ska alltid ske i samråd mellan eleven, vårdnadshavarna och skolan.
  • Familjen erbjuds rådgivning och samtalsstöd upp till sju samtal.
  • Om det finns fortsatt behov av stöd kan man som familj ansöka om detta. Då görs en utredning med ett biståndsbeslut som utgår från barnets behov.