Lyssna

Ekonomisk bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd - även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag. Bidraget ska räcka till det mest nödvändiga, som till exempel mat, kläder och boende. Målet är alltid att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vem kan ansöka om försörjningsstöd?

Stödet kan sökas av svenska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor och vistas i Härryda kommun.

Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du ansöker om försörjningsstöd. Du ska också ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem innan du kan få försörjningsstöd.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan ska vid kontroll styrkas med giltiga underlag. Härryda kommun polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

Är det första gången du ansöker gör du en nyansökan

Har du ansökt tidigare gör du en återansökan

Du ansöker för varje månad som du är i behov av försörjningsstöd.

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Vad kan du få försörjningsstöd till?

Försörjningsstödet består av två delar: riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnormen
Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Finns det särskilda skäl får socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en annan nivå, såväl högre som lägre.

Skäliga kostnader
Du har möjlighet att ansöka om skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel och hemförsäkring.

Du kan även ansöka om bidrag utöver försörjning, såsom exempelvis resor eller begravningskostnader. Bidraget ska ge dig en skälig levnadsnivå och kan jämföras med vad en låginkomsttagare har råd med.

Riksnormen för försörjningsstöd Länk till annan webbplats.
Provberäkning av försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Krav på dig som ansöker om försörjningsstöd

För dig som är arbetssökande

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare och följa uppgjord planering.
 • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar detta.

Krav på praktik eller utbildning

I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för:

 • personer under 25 år
 • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
 • studerande som följer en utbildning och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett lägre belopp. Läs mer om vilket stöd du kan få som arbetssökande i kommunen på arbetsmarknadsenheten.

För dig som är föräldraledig

 • Du måste ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Har du inte ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Om du är missnöjd med beslutet på din ansökan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet genom att inom tre veckor skriva till socialtjänsten i Härryda kommun.

För mer information om hur en överklagan går till kan du höra av dig till kontaktcenter: 031-724 62 00, kontaktcenter@harryda.se eller till din socialsekreterare.