Beräkning av avgiftsutrymme för avgift vid hemtjänstinsatser och kommunal hälso- och sjukvård.

För att beräkna vilket ekonomiskt utrymme du har att betala avgiften för dina insatser behöver vi uppgifter om din inkomst och din bostadskostnad. Alla som beviljas insatser får en blankett att fylla i, som ska skickas tillbaka till oss.

Till inkomster räknas bland annat lön, pensioner, livränta, kapitalinkomster och bostadstillägg. Summan av dina inkomster läggs ihop och för att få fram ditt avgiftsutrymme minskar vi ditt inkomstbelopp med förbehållsbeloppet. Detta belopp är det som du använder för att betala bostadskostnaden och de normala levnadskostnaderna.

Förbehållsbeloppet består av två delar. Det ena är din faktiska bostadskostnad och det andra är ett schablonbelopp, som bestäms av regeringen, det så kallade minimibeloppet. Minimibeloppet ska täcka kostnader för mat, hushållsel, telefon, kläder, försäkringar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel och liknande utgifter.

Beloppet som blir kvar, efter att inkomstbeloppet minskats med förbehållsbeloppet, är det som vi kallar för avgiftsutrymme. Om detta belopp är lägre än vad dina avgifter är så betalar du inte mer än det som finns i avgiftsutrymmet.

Minimibeloppet för år 2021

  • 5 374 kr om du bor ensam
  • 4 541 kr / person om du bor tillsammans med make/sambo
  • Du som bor på särskilt boende, med beslut om helpension, får ett tillägg till minimibeloppet som kompensation för högre matkostnad jämfört med om du lagat maten själv. Tillägget är för närvarande 1190 kronor/månad.

Ett räkneexempel

Stina bor ensam. Hon ska betala 2 138 kr för hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård.

Så räknar vi fram om Stina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

Kr

Pension

8 986 kr

Bostadstillägg

3 827 kr

Summa inkomster

12 813 kr

Förbehållsbelopp

Kr

Hyra

5 071 kr

Minimibelopp inkl tillägg för mat

6 564 kr

Avgiftsutrymme

Kr

Kvar till avgifter

1 178 kr

Eftersom Stina inte har råd att betala hela sin avgift på 2 138 kronor minskas den till 1178 kronor.

Beslut om avgiften

När vi fått in blanketten, där du fyllt i dina inkomster, räknar vi fram vilken avgift du ska betala. Därefter skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det finns information om hur du överklagar beslutet i det brev du får tillsammans med avgiftsbeslutet.