Dödsboanmälan

När en person avlidit ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning. Bouppteckningen är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Du som dödsbodelägare kan kostnadsfritt göra bouppteckningen själv. Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. och efterlevandeguiden.se Länk till annan webbplats..

Om du som dödsbodelägare inte kan göra bouppteckningen och den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader, kan du ansöka om att kommunen upprättar en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning som upprättas av en handläggare på socialtjänsten. Den bör göras inom två månader från dödsfallet.

Viktigt att göra som dödsbodelägare

Tänk på att säga upp eventuella autogiroavtal, försäkringar och abonnemang. Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan. När dödsboanmälan är klar skickar du en kopia av dödsboanmälan till fordringsägarna och ansöker om att skulden ska skrivas av.

När kan en dödsboanmälan inte göras

 • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt. Finns bostadsrätt, testamente eller äktenskapsförord ska en bouppteckning göras.
 • När värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mera omfattande efterforskning av den avlidnes tillgångar.
 • Om dödsbodelägare är oense.

Så här går utredningen om dödsboanmälan till

För att Härryda kommun ska kunna upprätta en dödsboanmälan behöver vi få tillgång till olika underlag. Vi kan också behöva göra ett hembesök i dödsboet.

Underlag som dödsbodelägare ansvarar för att ta fram:

 1. Dödsfallsintyg med släktutredning. Beställs hos Skatteverket Länk till annan webbplats..
 2. Namn, personnummer och adresser till samtliga dödsbodelägare
 3. Kopia av senaste självdeklaration
 4. Uppgifter om kontanter på dödsdagen
 5. Kontoutdrag från bank, från en månad innan dödsdagen och fram till inlämnad ansökan.
 6. Kapital och räntebesked i bank
 7. Offert eller räkning på begravningskostnader och eventuell minnesstund/gravsten
 8. Värdering av fordon
 9. Uppgift om eventuella försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfallet

Det samlade faktiska värdet av tillgångarna jämförs sedan med begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. När handläggningen är klar skickar handläggare dödsboanmälan till Skatteverket för registrering.

Stöd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos Härryda kommun. Högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till ett halvt basbelopp. Dödsboets tillgångar räknas av från denna kostnad och mellanskillnaden är det som kan beviljas i bistånd.