Till innehållet

Så upplever ungdomar i kommunen sina liv

Nyhet publicerad: 13 maj 2024

I enkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) fick ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i höstas möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin livssituation i kommunen. Frågorna i enkäten spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas situation.

Tre tjejer står och pratar i Mölnlycke centrum

En viktig del i kommunens barnrättsarbete är att ungdomar kan föra fram sina perspektiv, att det finns kanaler för inflytande samt att ungdomars upplevelser och förslag tas tillvara. Ett viktigt redskap i det arbetet är LUPP-enkäten. I enkäten får politiker och anställda i kommunen en bild av hur ungdomar upplever sin livssituation, hur de har det, hur de mår och hur det är att bo i Härryda kommun.

Ungdomars åsikter är viktiga

För Härryda kommun är ungdomars åsikter, erfarenheter och tankar om framtiden viktiga. I undersökningen hade kommunen två primära målgrupper. Den första gruppen bestod av elever i årskurs 8. Den andra gruppen bestod av ungdomar i Härryda kommun som gick i årskurs 2 på gymnasiet, inklusive introduktionsprogram, oavsett i vilken kommun deras gymnasieskola låg i. Även ungdomar födda 2006 som inte gick på gymnasiet ingick i denna målgrupp. Dessutom involverades elever i årkurs 2 på Hulebäcksgymnasiet som bor i andra kommuner än i Härryda. Detta för att kunna sammanställa resultat för alla elever på skolan, oavsett bostadsort. Rapporten redovisar endast resultat för målgruppen i årskurs 8. Orsaken är en för låg svarsfrekvens i gymnasiegruppen som gör att resultaten inte är statistikst säkerställda.

LUPP 2023 ungas livssituation i Härryda kommun (länk till Göteborgsregionen) Länk till annan webbplats.

Sammanfattande positiva trender

  • 80% av eleverna i årskurs 8 är nöjda med skolundervisningen och möjligheten till hjälp eller stöd i skolan vid behov. I båda fallen är andelen högre än kommungenomsnittet i Göteborgsregionen.
  • 90% av ungdomarna i årskurs 8 uppger att de är ganska eller mycket nöjda med livet, andelen killar som är nöjda är något högre än för tjejer.
  • 90% av eleverna i årskurs 8 ger uttryck för en ganska eller mycket positiv framtidssyn.

Sammanfattande negativa trender

  • 25% av eleverna i årskurs 8 saknar fritidsaktiveter där de bor. Andelen är lägre än genomsnittet för kommunerna i Göteborgsregionen.
  • Många ungdomar i årskurs 8 uppger att de vill vara med och bestämma i olika skolfrågor men väsentligt färre att de får göra det.
  • Var tredje elev i årskurs 8 upplever otrygghet i vardagsmiljön, andelen tjejer är dubbelt så många som killar. Flest är otrygga på stan/centrum och i kollektivtrafiken.
  • Den självskattade hälsan hos tjejer har minskat successivt sedan den första mätningen 2013 samtidigt som killarnas ligger kvar på en högre nivå. Ungefär sju av tio tjejer rapporterar minst något regelbundet hälsobesvär.

Så används resultaten

Svaren från undersökningen ger kommunen viktig kunskap om ungas livssituation. Resultatet blir ett verktyg för att fortsätta att utveckla kommunens verksamheter och fungerar samtidigt som ett underlag för vidare dialog mellan ungdomar och företrädare för kommunen. Svaren från enkäten kommer nu att presenteras för och diskuteras med ungdomar, politiker och tjänstepersoner inom kommunens verksamheter. Resultaten av dialogen kommer att vara ett stöd för kommunens prioriteringar och åtgärder riktade till barn och ungdomar.

Om LUPP

LUPP-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkäten genomförs vart tredje år och innehåller många frågor som rör ungdomars vardag. Resultaten presenteras utifrån områdena fritid, skola, samhälle och demokrati samt trygghet, hälsoarbete och framtid. Härryda kommun har genomfört LUPP tre gånger tidigare: 2013, 2017 och 2020.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin Fryknäs, verksamhetsutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt