Till innehållet

Så tycker unga om livet i Härryda kommun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 21 maj 2021

Under hösten 2020 fick ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin livssituation genom enkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Frågorna i enkäten spänner över många olika områden och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas situation.

Tre tjejer sitter utomhus vid ett bord och skrattar

Ca 700 elever svarade på enkäten som bland annat ger svar på hur de ser på fritid, skola, politik, samhälle, trygghet, hälsa och framtid. Undersökningen genomförs vart tredje år och Härryda var en av nio kommuner i Göteborgsregionen som deltog i undersökningen denna gång.

Ökad kunskap ger möjlighet till utveckling

Svaren från undersökningen ger kommunen viktig kunskap om ungas livssituation. Resultatet blir även ett verktyg för att fortsätta att utveckla kommunens verksamheter och fungerar samtidigt som ett underlag för vidare dialog mellan ungdomar och företrädare för kommunen. Utifrån resultatet av enkäten kommer bland annat en workshop med politiker och unga att anordnas där de kommer att jobba vidare med svaren i undersökningen.

Trender jämfört med tidigare år

Enkäten gjordes under ett speciellt år och en stor del av ungdomarna upplever att livet har blivit sämre på grund av coronapandemin. Främst är det möjligheten till extrajobb som flest anser har försämrats. I en jämförelse med undersökningen 2017 kan följande trender urskiljas:

Positiva trender

  • Mobbning/utfrysning – färre har blivit utsatta
  • Färre har blivit orättvist behandlade och mått dåligt som följd
  • Färre har blivit utsatta för brott och hot
  • Färre röker cigaretter

Negativa trender

  • Fler gymnasielever konsumerar alkohol, folköl, snus och narkotika
  • Fler tjejer i årskurs 8 känner sig otrygga i sin vardagsmiljö
  • Hälsobesvären har ökat och många känner sig stressade. Framförallt tjejer i årskurs 8

Lupp-quiz

Hur svarade elverna i enkäten? Nu kan du göra ett quiz kopplat till undersökningen. Testa dina kunskaper i ett Lupp-quiz utifrån svaren i enkäten. Länk till annan webbplats.

Fakta om Lupp

Läs Lupp-rapporten för Härryda kommun 2020 Pdf, 1.6 MB.

Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Läs mer om Lupp www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp Länk till annan webbplats.

Hösten 2020 genomfördes Lupp i nio av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.

Hållbar utveckling – Agenda 2030 i Härryda kommun

Kontakt

Maija Grotteborn, planeringsledare verksamhetsstöd UKF

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt