Till innehållet

KS 26 oktober: ekonomisk uppföljning och förslag kring utbyggd infrastruktur

Nyhet publicerad: 24 okt 2023

Torsdag 26 oktober sammanträder kommunstyrelsen (KS). Ett par ärenden handlar om kommunens ekonomi för årets åtta första månader och prognosen för hela 2023. Ett annat ärende är kommunens förslag på vilka satsningar på infrastruktur som staten bör fokusera på de kommande åren.

På kommunstyrelsens sammanträde finns bland annat dessa ärenden:

 • Aktualisering av Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastruktur
  i storstadsregionen

  Göteborgsregionen (GR) ansvarar för att ta fram ett uppdaterat och samordnat förslag till den långsiktiga inriktningen för infrastruktur för transporter. Planen gäller för tio år framåt och uppdateras vart fjärde år.
  Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom ett förslag till ställningstagande som tydliggör kommunikation och dialog med GR:s nära samverkansparter Västra Götalandsregionen och Trafikverket.
  Detsamma gäller ett yttrande till GR där kommunen identifierat viktiga behov av infrastruktur: satsningar på en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, ökad kapacitet för trafik på riksväg 40 och bättre förbindelser för gång- och cykeltrafikanter. GR väntas presentera ett samlat förslag från medlemskommunerna nästa år.
 • Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för delår och prognos för helår 2023
  Resultatet för verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde väntas bli ett överskott på cirka 123 miljoner kronor i år. Det beror bland annat på att kommunen får intäkter från exploateringsverksamhet och ersättning för gatukostnader och att den reservpott som kommunfullmäktige lade till i budgeten för 2023 inte har behövt användas.
  Om man räknar bort dessa intäkter väntas det beräknade överskottet landa på 1,7 miljoner kronor. De största underskotten finns bland annat inom måltidsverksamheten som betalar för stigande livsmedelspriser. Även kommunens fastighetsverksamhet visar underskott, bland annat till följd av prishöjningar på fjärrvärme, vatten och avlopp, återvinning och skadegörelse. Målet är att varje verksamheter ska uppnå egen ekonomisk balans.

 • Delårsbokslut till och med augusti månad samt en helårsprognos för 2023
  Delårsbokslutet, som kommunstyrelsens ska behandla, gäller samtliga verksamheter fram till den 31 augusti i år samt en ekonomisk prognos för förvaltningen och de kommunala bolagen för hela 2023.
  Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat vilket följer prognosen. Men bokslutet belyser samtidigt tuffare ekonomiska tider. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Genom engångsintäkter, aktiva besparingsåtgärder och återhållsamhet räknar kommunen med ett plusresultat på drygt 226 miljoner kronor vid årets slut. Kommunen väntas även uppnå prognosen för god ekonomisk hushållning.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt