Till innehållet

Kommunstyrelsen
9 mars: upphandling för storkök, hållbarhets-strategi och medborgarförslag

Nyhet publicerad: 07 mar 2023

Denna vecka sammanträder kommunstyrelsen (KS). Det som ska beslutas om är bland annat upphandling av företag som ska bygga om Hulebäcksgymnasiets storkök, ett förslag till hållbarhetsstrategiskt program och två medborgarförslag om Rävlanda trädgård och att tillåta föräldrar att äta frukost i skolan.

wooden gavel and books on wooden table

På kommunstyrelsens sammanträde finns bland annat dessa ärenden:

 • Upphandling av entreprenör för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök
  Hulebäcksgymnasiets storkök är anpassat för måltider åt 1 000 elever. Idag när skolan har 1 800 studenter behöver storköket byggas ut och planeras utifrån förbättrad logistik och nya och större disk-, kyl- och frysrum samt nya personalutrymmen med mera. En upphandling av entreprenör har gjorts och denna ska nu godkännas av kommunstyrelsen. Arbetet beräknas starta i sommar och bli klart våren 2024. Under tiden kommer skolans matsalsdel vara öppen som vanligt och måltider levereras från annat håll.

 • Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun
  Förvaltningen har i dialog med kommunägda bolag, ungdomar, representanter för näringsliv och civilsamhälle tagit fram ett Hållbarhetsstrategiskt program för att skapa helhetsperspektiv och uthållighet i kommunens hållbarhetsarbete. Programmet tar sikte på 2035 och innehåller insatsområden som bland annat resurseffektivitet, delaktighet och robusta ekosystem. Programmet ersätter Strategisk plan för Agenda 2030. Kommunstyrelsen föreslås godkänna programmet som senare lyfts även till kommunfullmäktige för beslut.

 • Policy för giftfri kommun
  Policy för giftfri kommun ska bidra till att förebygga risker och framtida skador på människor och miljö. Fokus är miljö- och hållbarhetskriterier vid upphandling, medvetna materialval i skolan, giftfri återanvändning och god kemikaliehantering. Policyn är en uppdatering av Strategi för giftfri kommun från 2018.

 • Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget samt investerings- och exploateringsbudget från 2023 och framåt
  Efter valet i september måste det nya kommunfullmäktige återigen ta beslut om budgeten för kommande period. Det nya budgetbeslutet innebär att verksamhetsplanen behöver kompletteras med nya mål. Den nya budgeten påverkar driftbudget fram till år 2025.

 • Svar på medborgarförslag om Rävlanda trädgård och frukost på skolan för föräldrar
  Medborgarförslaget handlar om att ge Rävlanda trädgård fortsatt stöd så att verksamheten kan drivas utifrån målen om att vara en trygg, naturlig mötesplats, ge ökad kunskap om ekologisk odling och biologisk mångfald samt öka den psykiska hälsan genom naturbaserad rehabilitering. Kommunstyrelsen föreslås säga ja till att inom sektorn för utbildning, kultur och fritids ekonomiska ram anställa en trädgårdsmästare på deltid och finansiera fortsatt drift av trädgården.

  Som ett led i att öka vuxennärvaron i skolan och stärka samverkan mellan skolan och hemmet, föreslår medborgare att tillåta föräldrar att äta frukost till självkostnadspris i skolan. Frukost för vårdnadshavare har redan prövats och förvaltningen är positiv till att låta ett antal grundskolor som har utrymme och kapacitet för det, låta föräldrar äta frukost. Vilka grundskolor som kan komma ifråga avgörs i dialog mellan skolor och måltidsservice.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och socialnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt