Till innehållet

Kommunstyrelsen 31 augusti: detaljplan i Hindås, klimatlöften och nytt kommunbolag

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 20 aug 2023

På torsdag sammanträder kommunstyrelsen (KS). Några av ärendena som behandlas är detaljplanen för utbyggnad av Bocköhalvön i Hindås, nya klimatlöften och uppdelning av Härryda Energi i två bolag.

 • Antagande av detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl., bostäder på Bocköhalvön i Hindås
  Detaljplanen för Bocköhalvön har arbetats om ett flertal gånger sedan planstarten 2013. I nuvarande förslag, som kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige ska ta ställning till, föreslås cirka 80 bostäder av blandade bostadstyper och max två våningar höga. Området föreslås även få utbyggt kommunalt vatten och avlopp samt förstärkning av några befintliga vägar och nya lokalgator.
  I anslutning till detaljplanen finns ett annat förslag som gäller avtal med Trafikverket om finansiering och utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en del av väg 554 (Boråsvägen) i Hindås samt en utredning som ska studera behov av säkerhetshöjande åtgärder utmed järnvägen genom orten.

 • Godkännande till Härryda Energi AB att bilda dotterbolag samt godkännande
  av bolagsordning för dotterbolaget

  Enligt el-lagen är det inte längre tillåtet för elnätsföretag som Härryda Energi att bedriva handel med el eller införskaffa laddstolpar inom ett och samma bolag. Ett separat dotterbolag – Härryda Energi Tjänster AB – föreslås bildas för att dela upp verksamheter och personal utifrån de olika ansvaren. Köp av tjänster mellan moderbolaget och dotterbolaget sker internt och utan krav på upphandlingar. Ärendet har godkänts av Härryda Energis styrelse och röstats igenom på en årsstämma under våren. Efter att kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige sagt sitt ska frågan tillbaka för beslut på Härryda Energis bolagsstämma.

 • Klimatlöften för Härryda kommun 2024-2026
  Tillsammans med bland andra regionens alla kommuner har Härryda kommun blivit inbjuden att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften. 30 klimatlöften ska bidra till att minska utsläppen med 80-procent fram till år 2030. Härryda kommun arbetar redan idag med insatser inom några av dessa områden och förslaget är att kommunen nu förbinder sig till delvis nya insatser 2024-2026. Exempelvis att involvera alla invånare oavsett ålder i klimatarbetet och se till att ha rätt strategier, kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.

Ärendelista och handlingar inför nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Nämndernas sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt