Till innehållet

Kommunstyrelsen 27 oktober: budgeten och bostadsplaner norr om Mölnlycke

Nyhet publicerad: 25 okt 2022

Denna vecka sammanträder välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Några av de ärenden som behandlas av kommunstyrelsen är delårsbokslutet och tidiga planer på ett stort bostadsområde mellan Mölnlycke och Öjersjö samt att fastställa budgeten efter valet.

wooden gavel and books on wooden table

Denna vecka sammanträder välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Några av de ärenden som behandlas av kommunstyrelsen är:

 • Fastställande av budget 2023
  I juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget för 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Eftersom det är valår ska budgeten även fastställas av det nyvalda fullmäktige. Kommunstyrelsen behandlar ärendet inför nästa kommunfullmäktigesammanträde.
 • Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9
  Ett stort naturområde i Hålsjöområdet öster om Mölnlycke företagspark, föreslås få 2 000 bostäder, ny infrastuktur, service med mera. Området är sedan tidigare redovisat som utbyggnadsområde i översiktsplanen.
  Att bygga ut området är komplext och förutsätter ett planprogram innan det kan bli aktuellt med detaljplaner för byggnation. Hålsjöområdet är rikt på naturvärden med flera rödlistade arter. Nya trafiklösningar, strandskydd och kostnad för kommunalt VA måste utredas. Förvaltningen ser positivt på fler bostadsområden med närhet till Göteborg och föreslår att kommunstyrelsen säger ja till planbesked och planprogram.
 • Delårsbokslut med helårsprognos för 2022
  I delårsbokslutet för årets åtta första månader bedömer förvaltningen att kommunen såväl som koncernföretagen har en fortsatt god ekonomi. Kommunens positiva resultatet hittills på 363 miljoner kronor ligger i linje med prognosen för året som helhet. På grund av bland annat lägre nivå av investeringar och en minskande låneskuld stärker kommunen sin soliditet, det vill säga tillgångar betalda med egna pengar. Kommunstyrelsen föreslås skicka vidare delårsbokslutet till fullmäktige för godkännande.

Ärendelista och handlingar inför
nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokollen, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Läs mer

Kontakt

Oskar Anlend, tillförordnad kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt