Till innehållet

Domstol säger ja till utbyggnad av Mölnlyckemotet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 20 jan 2023

På onsdagen kom mark- och miljödomstolens beslut om Mölnlyckemotet, en detaljplan som Härryda kommun antog 2021 och som överklagats av Naturskyddsföreningen. Domstolen fastställer nu kommunens beslut om att anta detaljplanen för att bygga ut motet med verksamhetslokaler med mera.

Infart från motorväg till Mölnlyckemotet med rondell och skogspartier

Mölnlyckemotet sett från avfarten från riksväg 40 österut.

Den 18 januari 2023 fastställde mark- och miljödomstolen kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen för Mölnlyckemotet vid riksväg 40. Detaljplanen handlar om att bygga ut markytor på båda sidor om Säterivägen med kontors- och andra verksamhetsbyggnader. Motet ska också bli mer välkomnande med ny trafiklösning med mera.
Detaljplan för Mölnlyckemotet

Påverkan på naturen tillräckligt utredd, anser rätten

Planen som kommunfullmäktige antog (röstade igenom) i oktober 2021 överklagades av Naturskyddsföreningen. Men mark- och miljödomstolen går på Härryda kommuns linje och anser inte att det finns skäl för att upphäva antagandet av detaljplanen.

I sitt överklagande lyfte Naturskyddsföreningen bland annat hur den föreslagna utvecklingen kan påverka det intilliggande Natura 2000-området, Rådasjöns naturreservat och skyddade arter i området. Domstolen konstaterar dock att de utredningar kommunen tagit fram är godtagbara och att detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL).
Under planprocessens gång har Härryda kommun minskat planens yta av hänsyn till naturvärdena.

Domen kan överklagas

Domstolens beslut kan överklagas av Naturskyddsföreningen senast den 8 februari i år. Om mark- och miljööverdomstolen väljer att inte överpröva ärendet får detaljplanen laga kraft. Härryda kommun kommer då att starta arbetet med markanvisningar på platsen.

Kontakt

Anna Sofia Wannerskog, projektledare

031-724 61 00

Plats, adress, länka och beskriv

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt