Lyssna

Värmepump

För installation av värmepump för utvinning av värme ur berg, mark, grund- eller ytvatten krävs alltid anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.

Anmälan eller ansökan

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och bygglovsnämnden Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen.

Information om vad du ska tänka på inför en anmälan/ansökan finner du nedan under rubriken "Blanketter värmepump".

För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet.

Ingen anmälan för luftvärme

Planerar du att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det till miljönämnden

Blanketter värmepump

E- tjänst anmälningsblankett för värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsblankett för värmepumpPDF
Intyg från grannePDF

Risker med värmepumpar

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan också innebära en risk för påverkan på omgivningen.

De risker som kan ske är:

  • läckage av köldmedium
  • läckage av köldbärarvätska till jord eller vatten
  • buller från kompressor
  • lokal påverkan av marktemperatur.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jord, berg eller vatten är olika beroende på om man bor i tätbebyggt område eller i glesbygden.

I ett tätbebyggt område kan det till exempel finnas tunnlar och kabelgravar som gör att det blir ont om plats, vilket försvårar installationen. Tomterna i tätbebyggda områden är vanligen mindre och det kan vara svårt att hålla tillräckliga avstånd om det är många som vill installera bergvärme inom området. Utanför tätbebyggt område kan närheten till enskilda vattentäkter vara begränsande.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det skyddsbestämmelser som måste följas. Inom vissa områden kan det till och med vara förbjudet att installera jord- eller bergvärmepumpar. Kontakta gärna miljöförvaltningen i ett tidigt skede för mer information om vattenskyddsområden.

Energifrågor

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften. Tag gärna kontakt med kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.
Energirådgivning

Brunnsborrare

Brunnsborrare bör vara certifierad enligt Sveriges Geologiska undersöknings kravspecifikationer eller ha motsvarande kompetens. Kontakta miljö- och hälsoskydd om ni har frågor kring certifierade brunnsborrare.

Avgifter

En avgift tas ut för att handlägga din anmälan.

  • För värmepumpar med 1-5 borrhål är kostnaden 3 timmars handläggningstid.
  • För värmepumpar med fler än 5 borrhål baseras avgiften på timmar för nedlagd handläggningstid.

Avgifter miljöbalken

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se

Energi- och klimatrådgivare  031-724 86 98 energiradgivning@harryda.se