Kontakt
Lyssna

Värmepump

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.

Anmälan

Anmälningsblanketten finns här bredvid eller hos miljö- och hälsoskydd. För installation av enbart luft/luft- och luft/vatten- värmepump krävs inte anmälan.

Inom vattenskyddsområde för kommunal dricksvattentäkt krävs särskilt tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden för att få installera värmepump.

För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet.

Risker med värmepumpar kan vara

  •   läckage av köldmedium
  •   läckage av köldbärarvätska till jord eller vatten
  •   buller från kompressor
  •   lokal påverkan av marktemperatur.

Blanketter värmepump

Anmälningsblankett för värmepumpPDF
Intyg från grannePDF
Energirådgivning

Energifrågor

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften. Tag gärna kontakt med kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.

Brunnsborrare

Brunnsborrare bör vara certifierad  enligt Sveriges Geologiska undersöknings kravspecifikationer eller ha motsvarande kompetens. Lista på certifierade brunnsborrare finns på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Avgifter

En avgift tas ut för att handlägga din anmälan.

För värmeöpumpar med mindre än 20 kW är kostnaden 3 timmars handläggningstid.

För värmepumpar mellan 20 kW - 10 MW är kostnaden 6 timmars handläggningstid. 

Avgifter miljöbalken

Text

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se

Energi- och klimatrådgivare  031-724 86 98 energiradgivning@harryda.se