Kontakt
Lyssna

Tillsyn av serveringstillstånd

Kommunen har som tillsynsmyndighet tillsynsansvaret över restaurangernas alkoholservering. Även polismyndigheten och länsstyrelsen har visst tillsynsansvar.

Utgångspunkten för kommunens tillsyn är att arbeta förebyggande genom information om villkoren i alkohollagen och genom krav på att den blivande tillståndshavaren ska ha kunskaper i svensk alkohollagstiftning. Därmed skapas förutsättningar för en bra restaurangmiljö och en ansvarsfull alkoholhantering.

Tillsynen omfattar dels yttre tillsyn av hur alkoholserveringen bedrivs, dels inre tillsyn av om förutsättningarna för tillstånd fortfarande är uppfyllda.
Tillsynsplan serveringstillståndPDF

Åtgärder

Om alkohollagen inte följs har kommunen rätt att enligt 9 kapitlet 17, 18 §§ alkohollagen vidta olika åtgärder.

Vid mindre allvarliga anmärkningar kan kommunen meddela en erinran. I allvarliga fall eller vid upprepade överträdelser kan kommunen meddela varning eller återkalla tillståndet. Detta föregås av en utredning, där tillståndshavaren får möjlighet att ge sin uppfattning om situationen. Beslut fattas av kommunstyrelsen. Vissa överträdelser av alkohollagen är straffbara och handläggs av polis och allmän domstol.

Kontakt

Tina Christensen, utredare
031-724 85 41
tina.christensen@harryda.se

Växel: 031-724 61 00
Kontaktcenter 031-724 62 00
Fax: 031-724 61 49
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress: Kommunhuset, Råda torg i Mölnlycke

Postadress:
Sektorn för socialtjänst
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke