Lyssna

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Massåtervinning är viktigt ur miljö- och resurssynpunkt. Olika försiktighetsåtgärder behövs för att massorna ska hanteras på bästa sätt.

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som klassificeras som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat och och att materialet inte ökar föroreningsbelastningen på den nya platsen. Materialet ska även vara lämpligt för konstruktionen av anläggningen. En tumregel är att annat motsvarande material hade använts om inte avfallet funnits att tillgå.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet

Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden.
Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot är det ofta aktuellt att anmäla om samråd för förändring av natur och miljö, 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Dessutom kan det bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens och/eller marklov .

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljö- och hälsoskydd i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Anmälan

Skriftlig anmälan görs till miljö- och bygglovsnämnden. Uppgifterna i blanketten  ska vara fullständiga och  miljö- och hälsoskyddskontoret behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Anmälningsblankett schaktmassorPDF

Strandskyddsdispens

Marklov

Avgifter

En avgift tas ut för att handlägga din anmälan samt senare även för tillsyn av verksamheten.

Avgifter miljöbalken

Andra bestämmelser

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden  för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för  grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder vid hantering av schaktmassor.