Lyssna

Köldmedier

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser.

Lagstiftning/senaste förändringar

Sedan 1 januari 2015 gäller EU:s förordning 517/2014. En av de större förändringarna är att det finns nya gränsvärden för periodisk läckagekontroll.

Den svenska lagstiftningen har nu ändrats och ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128).

Stationär kyltrustning som innehåller köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter år 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter år 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030

Nyinstallation

Miljö- och hälsoskydd ska underrättas före installation eller konvertering av utrustning (aggregat) som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd som styr kravet på underrättelse.

Läckagekontroll

Kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilken periodicitet finns i EU:s förordning 517/2014 och uttrycks numer i koldioxidekvivalenter, CO2e. Vissa utrustningar har fått nya krav att läckagekontrolleras, och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll. Generellt gäller:

  • ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat)
    innehåller <5 ton CO2e
  • minst en gång var 12:e månad om utrustning (aggregat)
    innehåller 5 - <50 ton CO2e
  • minst en gång var 6:e månad om utrustning (aggregat) innehåller 50 - <500 ton CO2e
  • minst en gång var 3:e månad om utrustning (aggregat)
    innehåller ≥500 ton CO2e

Exempel på förändringar

Utrustning med mindre än 5 ton CO2e har fråntagits kravet på periodisk läckagekontroll.

Utrustning med 5 ton CO2e eller mer har krav på periodisk läckagekontroll.

Mer information hittar du i Naturvårdsverkets vägledning om Läckagekontroll, nya gränsvärdenlänk till annan webbplats

Rapportera varje år

Du som är operatör ska inkomma med årlig rapport till miljö- och hälsoskydd om det någon gång under ett kalenderår finns 14 ton eller mer koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning. Rapporten ska lämnas in senast 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad eller försedd med elektronisk underskrift av dig som är operatör.

Avgifter

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för underrättelsen. Avgiften är för närvarande två timmars handläggningstid.

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för kontroll av årsrapporten. Avgiften är för närvarande tre timmars handläggningstid.

Taxa miljöbalkenPDF

Märkning och register

För varje utrustning ska det föras register över läcksökningar, påfyllningar eller avtappningar av köldmedium, vem som genomfört åtgärderna och övriga ingrepp som berör köldmediekretsen.

Varje utrustning ska vara märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Utrustningen ska dessutom vara försedd med noggranna och lättförståerliga drifts- och skötselinstruktioner på svenska.

Undvik miljösanktionsavgift

Om årsrapporten lämnas in för sent eller om du inte har underrättat miljö- och hälsoskydd före nyinstallation, kommer du att få betala miljösanktionsavgift.