Lyssna

Solarier

Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, måste du först anmäla din verksamhet till miljö- och bygglovsnämnden.

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter för att minska risken för att solarieanvänder får skador. I dessa föreskrifter är det kommunen som är tillsynsansvarig.

Vilka regler gäller för min solarieverksamhet?

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad.

Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Strålsäkerhetsmyndighetens regler för solarierlänk till annan webbplats

E- tjänst Anmälan om solariumlänk till annan webbplats

Anmälan om solarium PDF

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om en anmälningsskyldig verksamhet/lokal startas, utan att någon anmälan först gjorts till miljö- och bygglovsnämnden, är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontroll

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador.

Du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem. 

Egenkontrollförordningenlänk till annan webbplats

Avgifter

För behandling av anmälan tas en timavgift ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas också ut när tillsyn bedrivs på verksamheten.

Taxa miljöbalken