Lyssna

Cisterner, oljetankar och miljöskydd

Bestämmelser för lagring i cistern

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24 gäller förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja och spillolja och inom vattenskyddsområde också hantering av andra brandfarliga vätskor. De berör såväl privatpersoner, t ex villaägare med oljeledning, som företag, t ex verkstäder och jordbruk med gårdscisterner.

Informationsplikt

Skriftlig information ska ges till kommunens miljönämnd i god tid, senast sex veckor innan installationen av cisternen påbörjas eller hantering av den brandfarliga varan sker.

Informationsplikten gäller:

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m³.
  • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m³ men högst 10 m³.
  • Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Information/ansökan om cisternPDF

Cisterner inomhus omfattas inte av informationsplikten under förutsättning att alla sidor är inspekterbara och att ledningarna ligger fritt kontrollerbara, d v s inte ingjutna i t ex golvet.

Större cisterner och cisterner med farligare brandfarliga varor

I myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2014:5 regleras kontroll för cisterner större än 10 m³. Även dessa cisterner ska besiktigas vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. De bestämmelserna gäller också farligare brandfarliga varor, t ex bensin och thinner, redan vid mindre mängder än de här angivna.

Dessutom gäller i de flesta av dessa fall krav på särskilt tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt föreskrifterna SÄIFS 1995:3. Kontakta kommunens bygglovskontor för närmare information.

Avgifter

En avgift tas ut för att handlägga din anmälan och kontrollrapport samt senare även för tillsyn av verksamheten.

Avgifter miljöbalken

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information