Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling vilket innebär att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska följa LOU vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.

Lagen baseras på EU-direktiv och motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. Lagen grundas på de EU-rättsliga principerna:

  • Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer. Den upphandlande myndigheten får till exempel inte ge ett lokalt företag företräde, bara för att det är lokaliserat i kommunen.
  • Likabehandlings-principen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Alla måste få samma information vid samma tillfälle. Det är inte tillåtet att lägga till eller ta bort några kriterier vid utvärderingen av anbud.
  • Transparens-principen innebär att hela processen kring en upphandling ska vara förutsägbar och öppen. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt utformat samt innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.
  • Proportionalitets-principen innebär att kvalifikationskraven och kraven som  finns i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med det som ska upphandlas. Kraven måste även stå i proportion till det som ska upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som utfärdats av behörig myndighet i något av EU:s medlemsländer, ska godtas i de övriga medlemsländerna.

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter ska använda de offentliga medlen på bästa sätt, bland annat genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Reglerna ska också ge företag/leverantörer möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.