Anmälan eller ansökan värmepump

Här hittar du som ska anmäla eller ansöka om att installera värmepump svar på de vanligaste frågorna.

Vilka värmepumpar behöver jag anmäla eller ansöka om?

Du behöver anmäla eller ansöka om dessa värmepumpar:

 • Bergvärme
 • Jordvärme
 • Sjövärme
 • Grundvattenvärme

Behövs anmälan för luftvärmepump?

Nej, du behöver inte anmäla luftvärmepumpen.

Hur anmäler eller ansöker jag om installation av värmepump?

Anmälan eller ansökan gör du till miljö- och bygglovsnämnden. Här hittar du e-tjänsten. Det är samma e-tjänst för anmälan eller ansökan om tillstånd.

E- tjänst anmälan eller ansökan för värmepump Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Intyg från granne Länk till annan webbplats.

Vilken avgift får jag betala för anmälan eller ansökan?

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information

Vad ska jag tänka på inför anmälan eller ansökan?

 • Anmäl installationen i god tid (minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen). I vissa fall behöver vi skicka din anmälan på remiss, exempelvis om bergtunnlar berörs.
 • Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det oftast ansökan om tillstånd istället för anmälan. Vid ansökan om tillstånd får inte arbetet med anläggningen påbörjas innan du fått ett skriftligt beslut om tillstånd.
 • Använd e-tjänsten för anmälan eller ansökan.

E- tjänst anmälan eller ansökan för värmepump Länk till annan webbplats.

 • Lämna kompletta handlingar så går handläggningen snabbare. Ta gärna hjälp av din installatör med anmälan eller ansökan.
 • Anlita alltid en certifierad brunnsborrare.
 • För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW (MegaWatt) ska anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och bygglovsnämnden.

Jag bor inom vattenskyddsområde. Vad gäller där?

Inom vattenskyddsområde är det ansökan om tillstånd istället för anmälan, men du använder samma e-tjänst.

Du behöva vanligen redovisa vilka försiktighetsåtgärder ni kommer att vidta vid borrning. Vi kommer att skicka ditt ärende på remiss till huvudmannen för vattentäkten.

Hur får jag tag i en lämplig karta för anmälan eller ansökan?

Du laddar själv ned en karta över din fastighet på Lantmäteriets tjänst Min karta. Det är gratis.

Så här gör du:

 1. Gå in på: minkarta.lantmateriet.se Länk till annan webbplats.
 2. Sök på din fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet i det högra över hörnet.
 3. Under ikonen Kartlager väljer du fastighetskarta.
 4. Välj Exportera pdf.
 5. Därefter kan du välja kartskala. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 6. Centrera din fastighet.
 7. Med ”rita i kartan” kan du välja att markera borrhålet med en prick etc. Du kan också mäta i kartan, t.ex. avstånd till tomtgräns.
 8. När du är klar, skriver du ut kartan som pdf och laddar upp i e-tjänsten.

Vad händer när jag har lämnat in min anmälan eller ansökan?

Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan/anmälan (om vi inte kan skicka svar direkt). När miljö- och hälsoskydd har granskat din anmälan får du ett beslut. Om din anläggning ”godkänns” och får installeras får du ett beslut med försiktighetsmått (eller villkor) som du ska följa vid borrning och installation. Det är du som äger en värmepump som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation och drift.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Räkna med 6 veckor. Oftast går det dock snabbare att få beslut.

Hur vet jag att kommunen har fått min anmälan eller ansökan?

Du får en bekräftelse via e-tjänsten. Den innehåller information om handläggare och uppskattad handläggningstid.

Hur kontaktar jag en handläggare om jag har frågor om anmälan eller ansökan?

Du kan komma i kontakt med oss så här:

 • Ring Kontaktcenter 031-724 61 00 och boka tid för ett telefonmöte eller Teamsmöte med en värmepumpshandläggare. Vi ringer sedan upp dig på avtalad tid.

Hur kommer jag in kontakt med en energirådgivare?

Ta gärna kontakt med den kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.

Energirådgivning

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften.

Vad gäller för ny bergvärme inom kommande järnvägskorridorer (Götalandsbanan)?

Område vid tunnel

Just nu utreder Trafikverket placeringen av en ny dubbelspårig järnväg som ska stanna i Mölndal och Landvetter flygplats. Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen enligt förslagen kommer att gå i tunnel så kommer miljö- och bygglovsnämnden inte att godkänna installationen utan istället besluta om förbud. Detta beslut kan överklagas.

Område vid bank

Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen kommer att gå i bank, det vill säga på marken, inte i tunnel, kommer vi att skicka ditt ärende på remiss till Trafikverket. Detta innebär att handläggningen av ditt ärende kan komma att ta längre tid.

Var kan jag läsa mer om Götalandsbanan?

Vad händer om jag inte får lov att installera bergvärme?

Då får du ett förbud. Beslutet kan överklagas. De flesta anmälningarna/ansökningarna får dock borra.

Vilket avstånd ska det vara till grannar?

Minst 10 meter till grannens tomtgräns.

Om du vill borra närmare än 10 meter från grannens tomtgräns kan du använda mallen för grannmedgivande Pdf, 79.7 kB..

Vilka skyddsavstånd är det som gäller?

Sveriges Geologiska Institut rekommenderar enligt Normbrunn -16:

 • 10 meter till grannens tomtgräns
 • 20 meter mellan energibrunnar
 • 30 meter till borrad dricksvattenbrunn
 • 20 meter till grävd dricksvattenbrunn
 • 30 meter till enskild avloppsanläggning

Normbrunn - 16 Länk till annan webbplats.

Vad gäller om jag och grannarna har enskilt vatten och avlopp?

Du behöver ta reda på och redovisa grannarnas dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din karta och ange avstånden i anmälan/ansökan.

Vilka krav ställs på borrfirman? Hur hittar jag en certifierad borrare?

Anlita alltid en certifierad brunnsborrare. Information om vilka brunnsborrare som är certifierade finns hos certifieringsföretaget RISE brunnsborrare Länk till annan webbplats.

Var hittar jag vägledning för att borra? Vad är Normbrunn -16?

I skriften "Vägledning för att borra brunn", Normbrunn -16, från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, finns goda råd om hur man bäst går till väga. Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på omgivande fastigheter. Vägledningen vänder sig till brunnsborrare, myndigheter och fastighetsägare. Vägledningen hittar du på Sveriges Geologiska Undersökning SGU:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag gör installationen utan att anmäla eller ansöka om den?

Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Om en värmepump anläggs innan anmälan skett eller innan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Vilka miljöeffekter finns för bergvärme?

Värmepumpar kan ge en positiv miljöeffekt eftersom de medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebar energi som till exempel olja.

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, kan samtidigt medföra en risk för negativ effekt på miljön, till exempel genom utsläpp av köldbärarvätska som sprids till närliggande dricksvattenbrunnar. Beroende på utförandet kan brunnarna också utgöra en öppen kontaktyta mellan markytan och grundvattnet, som innebär risk om ett läckage av miljöfarliga produkter eller avloppsvatten sker i närheten.

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Läs nedan under rubriken ”Vad gäller för borrvattnet?”

Vad gäller för borrvattnet?

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Om borrvatten släpps ut obehandlat till kommunens dagvattenledningar kan ledningar och brunnar sättas igen. Om borrvatten släpps ut till diken eller vattendrag kan det förstöra levnadsbetingelserna för växter och djur, till exempel täcka över lekbottnar för öring.

En vanlig lösning för att rena borrvattnet från borrkax är genom sedimentering i till exempel kaxlåda eller annan effektiv avskiljare. Sedimenteringsanläggningen ska vara utformad och dimensionerad så att borrvattnet inte kan passera utan att borrkaxet hunnit sedimentera. Sedan kan borrvattnet infiltreras på din egen gräsmatta. Utse en lämplig plats för infiltration tillsammans med din borrfirma.