Tillsyn och kontroll

Miljö- och hälsoskydd utför på miljö- och bygglovsnämndens uppdrag tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande förordningar.

Människors hälsa och miljön

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

När en miljöskyddsinspektör besöker ett företag eller en privatperson utgår hon eller han från de regler som finns i miljöbalken och alla förordningar och föreskrifter som hör till denna. Om något behöver åtgärdas får man en chans att göra det frivilligt. Om en åtgärd inte utförs inom rimlig tid kan man föreläggas om att göra detta, med eller utan vite. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som måste följas. I miljöbalken finns även straffbestämmelser. Vissa brott anmäls som misstänkt miljöbrott, andra kan ge upphov till så kallad miljösanktionsavgift (en slags bot).

Livsmedel

Syftet med livsmedelstillsynen är att se till att den mat som säljs är säkra för människors hälsa. Livsmedelshantering regleras genom EG-förordningar och livsmedelsföreskrifter. Livsmedelsföretag ska registreras innan de får starta. Vissa anläggningar som hanterar råa animaliska livsmedel ska godkännas. Liksom i miljöbalken finns bestämmelser om förelägganden, viten och straff.

Avgifter

För att inte skattebetalarna ska betala för det arbete som miljö- och hälsoskydd lägger på tillsyn och kontroll tar miljö- och bygglovsnämnden oftast ut en avgift för den tid som arbetet tar, inklusive restid och administrativt för- och efterarbete.

Tanken är att den som ansvarar för en verksamhet eller påverkar människors hälsa eller miljön ska stå för kostnaderna. Vissa företag betalar en fast årsavgift som täcker kostnaderna för den planerade tillsynen. För många typer av ansökningar och anmälningar betalar den sökande en fast avgift för handläggningen. Om ingen fast avgift finns betalar sökande timavgift för den tid arbetet tar.

Man får alltid en möjlighet att yttra sig över den avgift som tas ut. Fakturan som skickas ut kan överklagas.

Avgift tas inte ut för råd och information.

På sidan Avgifter miljö- och hälsoskydd kan du läsa mer och se exempel på avgifter.