Lyssna

F- gaser och Köldmedier

För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, F-gaser.

Lagstiftning/senaste förändringar

Sedan 1 januari 2015 gäller EU:s förordning 517/2014. En av de större förändringarna är att det finns nya gränsvärden för periodisk läckagekontroll.

Den svenska lagstiftningen har nu ändrats och ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128).

Stationär utrustning

Stationär kyltrustning som innehåller köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter år 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter år 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Mobil utrustning

Från och med 2018 ska du som har mobil utrustning och omfattas av 11 § eller artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 av läckagekontroll rapportera. Den utrustning som omfattas är mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som motsvarar stationär utrustning i artikel 3.2, 3.3, 4.1-4.4 eller 5.1. De utrustningar som ska rapporteras är mobila utrustningar, även fordon, flyg och tåg som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent (Co2).

Läckagekontroll

Kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilken periodicitet finns i EU:s förordning 517/2014 och uttrycks numer i koldioxidekvivalenter (CO2e). Vissa utrustningar har fått nya krav att läckagekontrolleras, och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll. Generellt gäller:

 • ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat)
  innehåller <5 ton CO2e
 • minst en gång var 12:e månad om utrustning (aggregat)
  innehåller 5 - <50 ton CO2e
 • minst en gång var 6:e månad om utrustning (aggregat) innehåller 50 - <500 ton CO2e
 • minst en gång var 3:e månad om utrustning (aggregat)
  innehåller ≥500 ton CO2e

Exempel på förändringar

Utrustning med mindre än 5 ton CO2e har fråntagits kravet på periodisk läckagekontroll.

Utrustning med 5 ton CO2e eller mer har krav på periodisk läckagekontroll.

Mer information hittar du i Naturvårdsverkets vägledning om Läckagekontroll, nya gränsvärdenlänk till annan webbplats

Vad ska rapporteras?

Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15 § anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda f-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.
  EU 517/2014 artikel 2, definitioner
 14. Återvinning:Insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen.
 15. förnyad användning av en återvunnen fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess.
 16. Regenerering:Beredning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde.
 17. Destruktion:Ett förfarande genom vilket hela eller större delen av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
 18. Nedmontering:Slutlig avstängning och slutligt tagande ur drift eller bruk av en produkt eller utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Rapportera varje år

Du som är operatör ska inkomma med årlig rapport till miljö- och hälsoskydd om det någon gång under ett kalenderår finns 14 ton eller mer koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning. Rapporten ska lämnas in senast 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad eller försedd med elektronisk underskrift av dig som är operatör.

Vem är operatör

Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning (EU 517/2014 art 2.8).

Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer. Varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.

Vad är en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4 §).

Märkning och register

För varje utrustning ska det föras register över läcksökningar, påfyllningar eller avtappningar av köldmedium, vem som genomfört åtgärderna och övriga ingrepp som berör köldmediekretsen.

Varje utrustning ska vara märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Utrustningen ska dessutom vara försedd med noggranna och lättförståerliga drifts- och skötselinstruktioner på svenska.

När ska jag underrätta vid nyinstallation?

Miljö- och hälsoskydd ska underrättas före installation eller konvertering av utrustning (aggregat) som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd som styr kravet på underrättelse.

Avgifter

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för underrättelsen. Avgiften är för närvarande två timmars handläggningstid.

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut en avgift för kontroll av årsrapporten. Avgiften är för närvarande tre timmars handläggningstid.

Taxa miljöbalkenPDF

Undvik miljösanktionsavgift

Om årsrapporten lämnas in för sent eller om du inte har underrättat miljö- och hälsoskydd före nyinstallation, kommer du att få betala miljösanktionsavgift.