Till innehållet

Ungas delaktighet

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är grundläggande behov. Särskilt viktigt är att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande, både i sin vardag och i de större frågorna. Att öka ungas delaktighet är ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete.

I Härryda kommun arbetar vi för att unga ska göras delaktiga och få inflytande i både det långsiktiga arbetet för en hållbar utveckling och i kortare, mer avgränsade insatser. Dagens unga är viktiga aktörer för att påverka och driva på förändring.

Elevers inflytande i samhället genom skolan

I skolan får barn och unga tidigt möta vad det innebär att samtala, kompromissa, komma överens och på så sätt lösa saker tillsammans. Genom klassråd och elevråd kan eleverna föra fram idéer om skolans utveckling, men också om andra frågor. Skolornas elevråd kan föra in sina idéer till ungdomsrepresentanterna i kommunens ungdomsråd.

Ungdomsrådet

Undomsrådet ska fungera som ett nav i arbetet med att göra unga i hela kommunen delaktiga i kommunens och närsamhällets utveckling. Ungdomsrådet kan fungera som en länk till elevråd på skolor runt om i kommunen för att skapa förankring och en bred dialog. Rådet ska fungera som en plattform för diskussion kring frågor som berör de globala målen där ungdomar tillsammans med politiska representanter möts och samtalar. Rådet är också ett viktigt rådgivande organ för förvaltningen i frågor som rör hållbarhetsaspekterna.
Ungdomsrådet

Dialoger med unga om samhällsfrågor

Härryda kommun involverar ungdomar i utveckling och planering, genom olika former av enkäter, dialoger och samtal. Bland annat i fördjupande dialoger kring den återkommande LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), i framåtblickande arbete med kommunens hållbarhetsstrategiska program och med den nya översiktsplanen.

Tillsammans för Agenda 2030

Elever och företag samarbetar kring Agenda 2030 och eleverna agerar konsulter gentemot de företag som vill få tips och råd kring hur de kan utvecklas i en mer hållbar riktning.
Tillsammans för Agenda 2030

Extra fokus på barnkonventionen

Härryda kommun har en särskilt utsedd barnrättssamordnare i förvaltningen, för att stötta kommunens olika verksamheter i arbetet med barnkonventionen - så att den verkligen gör skillnad.
För mer information, kontakta:
Annika Gry, barnrättssaordnare
annika.gry@harryda.se
031-724 63 37

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02