Till innehållet

Psykisk hälsa

Hälsa fördelas inte lika. I flera samhällsgrupper är den psykiska ohälsan stor och den utgör ett ökande problem framförallt bland unga kvinnor, både nationellt och i Härryda kommun. Att öka den psykiska hälsan är ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete.

Handlingsplan för psykisk hälsa

Många faktorer bidrar till en god psykisk hälsa: en trygg uppväxt, möjligheten att fullfölja grundskola och gymnasiet, att känna sig delaktig och kunna påverka men också att ha hälsosamma levnadsvanor genom livet. I många av de verksamheter som kommunen erbjuder och ansvarar för, kan Härryda kommun skapa förutsättningar som bidrar till en god psykisk hälsa och som förebygger ohälsa.

Härryda kommun har en lokal handlingsplan för psykisk hälsa, med fem fokusområden:

 • Förebyggande och främjande arbete
 • Tillgängliga tidiga insatser
 • Enskildas delaktighet och rättigheter
 • Utsatta grupper
 • Ledning styrning och organisation

Handlingsplanen innehåller också prioriterade aktiviteter som tagits fram i samarbete mellan kommunen och hälso- och sjukvårdens verksamheter inom ramen för NOSAM.
Närområdessamverkan (NOSAM) Länk till annan webbplats..
Lokal handlingsplan psykisk hälsa 2019-2022 Pdf, 422.6 kB.

Lokal handlingsplan för suicidprevention

Härryda kommun har en lokal handlingsplan för suicidprevention som är framtagen i samarbete med hälso- och sjukvårdsverksamheterna inom ramen för NOSAM. Planen innehåller sex insatsområden:

 • Involvera nyckelaktörer
 • Höja kunskapsnivå
 • Prioritera suicidprevention på ledningsnivå
 • Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
 • Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap
 • Lära av händelseanalys vid suicid

Närområdessamverkan (NOSAM) Länk till annan webbplats.
Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 Pdf, 146.1 kB.

Så ökar vi kunskapen om psykisk hälsa

Genom ökad kunskap skapas förståelse för hur psykisk hälsa främjas och hur psykisk ohälsa kan hanteras. Att slå hål på myter och fördomar kring psykisk ohälsa och suicid, och synliggöra det stöd som finns tillgängligt, är viktiga delar i arbetet. Ökade kunskaper ger oss möjlighet att bättre hjälpa varandra att välja livet.

Utbildningsinsatser för personal

Härryda kommun satsar på att höja kompetensen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare, genom en grundutbildning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA – Mental Health First Aid). I utbildningen får deltagarna lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. Kurser ges med tre inriktningar: unga, vuxna och äldre. Som en del i det suicidpreventiva arbetet har kommunen även satsat på att utbilda egna instruktörer som kan erbjuda övriga anställda kurser i MHFA.
Karolinska Institutet (KI): Första hjälpen till psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Arbete i skolan

YAM, Youth aware of mental health, är ett arbete för att främja ungas psykiska hälsa. Genom YAM får elever i skolans årskurs 8 lära sig känna igen om de själva eller någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt, vad de kan göra och vart de kan vända sig för stöd. Ungdomarna lotsas i arbetet av personal som arbetar inom kommunen som kuratorer och fältassistenter och som genomgått ledarutbildning för YAM.
Karolinska Institutet (KI): YAM - Youth Aware of Mental Health Länk till annan webbplats.

Föreläsningar om psykisk hälsa

Härryda kommun anordnar regelbundet öppna föreläsningar om psykisk hälsa. Vi uppmärksammar den årliga internationella suicidpreventiva dagen som infaller den 10 september och världsdagen för psykisk hälsa, den 10 oktober.

Anhörigstöd

Du som vårdar en person som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan också behöva stöd. Anhörigkonsulenter erbjuder vägledning, föreläsningar och andra hälsofrämjande aktiviteter.
Anhörigstöd

Råd och stöd vid psykisk ohälsa

Kommunen erbjuder stöd, råd och hjälp i olika sammanhang när händelser och situationer uppstår som orsakas av psykisk ohälsa eller som kan leda till psykisk ohälsa. Det kan vara händelser i samband med våld och hot i nära relationer, behov av rådgivning som rör privatekonomi, alkohol- och droger, stöd i föräldraskapet och stöd till familj, barn och ungdom. Kommunen erbjuder även öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa, anhörigstöd, god man och förmyndare.
Stöd vid psykisk ohälsa

Hälsorapport i välfärdsbokslutet

Nuläget och utvecklingen för folkhälsan i Härryda kommun sammanfattas vart fjärde år genom kommunens välfärdsbokslut.
Folkhälsa och levnadsförhållanden

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-21