Vår vision

Flicka klättrar högt.

I Härryda kommun har vi en vision – en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun, och som ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver:

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

En gemensam målbild

Visionen är beslutad i kommunfullmäktige och utgör en central del i kommunens styrning. Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen.

Så arbetar kommunen utefter visionen

Visionen är det vi ytterst styr och arbetar mot i Härryda kommun. Den är en del i kommunens olika verktyg för planering och utveckling – såväl politiskt som i uppföljning av verksamheter. Förvaltningens förhållningssätt bidrar också varje dag till vår gemensamma vision.

Mer om förvaltningens förhållningssätt

Så blev visionen till

I arbetet med att ta fram visionen har det varit viktigt att människor med olika perspektiv kommer till tals, för att ge sin bild av hur de vill se Härryda kommun. För att få in en bredd av tankar och idéer har politiker från kommunfullmäktiges beredning pratat med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter. I Eskilsby, Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke, Rävlanda har vi bjudit in till träffar för samtal om kommunens framtid.

På bibliotek och kommunhus fanns förslagslådor, där man kunde lämna in sina idéer för framtidens Härryda kommun. Inte minst fick vi in en mängd tankar på digital väg. 750 personer tyckte till, varav över hälften var under 24 år.

Det stora underlaget bearbetades ned till ett antal teman och nyckelbegrepp. Utifrån dessa skapade en arbetsgrupp sedan flera förslag på vision, som efter genomarbetning i olika led landade i det slutgiltiga förslaget. Detta godkändes av kommunfullmäktige den 12 december 2019.

Det här står visionen för

Rubriken säger kort och kärnfullt vad kommunen vill. ”Här vågar vi!” signalerar en riktning framåt och en attityd om att vi ska våga.

Visionstexten talar om för oss varför vi ska våga. Påståendena är neutrala, för att kunna användas av alla kommunens verksamheter och i olika situationer. Visionstexten pekar mot framtiden: ordet bygger signalerar aktivitet och kan tolkas både bokstavligt och bildligt. Orden växa och blomstra fångar både den känsla och de möjligheter som ska finnas i kommunen, för människor och företag. Orden lyfter och landar är en blinkning åt flygplatsen, som en unik förutsättning för kommunen. Att idéer ska födas och genomföras signalerar kreativitet och handlingskraft. Dessutom ska det vi gör vara hållbart för kommande generationer.

Ledorden i visionen säger hur Härryda kommun ska vara och uppfattas. Ledorden hänger samman med visionens budskap om att våga – för att göra det krävs mod, nytänkande och handlingskraft.