Servicegarantier

Du som är i kontakt med Härryda kommun och använder kommunens service, ska veta vad du kan förvänta dig. Våra servicegarantier gör det tydligt vad du kan förvänta dig av kommunen inom olika områden.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta dig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och erbjuds på lika villkor för alla. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver.

Uppfyller vi inte garantin ska vi rätta till det snarast. Ett par av våra servicegarantier innebär även ekonomisk kompensation.

Kommunens servicegarantier

Företag och näringsliv

Kontakt med företagslots inom 24 timmar

Härryda kommun har en företagslots som hjälper och vägleder näringslivet i kontakten med kommunen. Det gör att företag snabbt kan få korrekt information och ett professionellt stöd.

Garanti: De företag som kontaktar kommunens näringslivsenhet får en första kontakt inom 24 timmar på vardagar.

Näringslivsenheten

Plan och bygglov

Planbesked: Tydligt vem som handlägger ansökan om planbesked

Vid åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan ska det ske en ansökan om planbesked. Då tar kommunen ställning till önskade åtgärder. Efter att en komplett ansökan om planbesked inkommit har kommunen fyra månader på sig att komma med besked. Detta såvida inte kommunen och den som ansöker kommer överens om någonting annat

Garanti: Inom två veckor får du veta vem som är handläggare för din ansökan om planbesked.

Planbesked

Bygglov: Kunnig och engagerad personal och tydlig information vid ansökan om bygglov

Generellt behövs bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändring av en byggnad eller en anläggning. Det kan även behövas bygglov för till exempel ändring av fasad och uppsättning av skyltar.

Ansökan handläggs av kommunens bygglovsenhet. Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked tas inom tio veckor efter komplett ansökan. Härryda kommun arbetar för att få så korta handläggningstider som möjligt, för närvarande är handläggningstiden från komplett underlag till beslut cirka fyra veckor.

Garanti: Du som ansöker om bygglov eller inkommer med frågor om bygglov ska möta kunnig och engagerad personal samt få tydlig och skriftlig information om bygglovsprocessen och rutinerna kring handläggningen

Bygglovsprocessen

Trafik, vägar och allmän plats

Tillstånd för vägarbeten och transporter: Beslut om tillfällig trafikanordningsplan inom tre veckor

För att genomföra ett arbete på allmän platsmark eller annan kommunal mark måste du ansöka om godkännande av en tillfällig trafikanordningsplan.

Garanti: Din ansökan om godkännande av tillfällig trafikanordningsplan kommer hanteras inom tre veckor efter komplett ansökan.

Tillstånd för vägarbeten och transporter

Torghandel: Beslut om torghandel i Mölnlycke inom tre veckor

För att bedriva torghandel på torget som ansluter till Biblioteksgatan i Mölnlycke krävs inget polistillstånd. Däremot behövs tillstånd från kommunen. Här finns det möjlighet att hyra en fast torgplats under tak, eller en torgplats på öppen yta.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om torghandel i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke inom tre veckor efter komplett ansökan.

Torgplats Mölnlycke centrum

Färdtjänst: Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Färdtjänstresor är anpassad kollektivtrafik för dig som på grund av långvarig funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. Kommunen ansvarar för färdtjänstresor inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, till andra kommuner utanför färdtjänstområdet.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst.

Garanti: Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Färdtjänstresor

Riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:
Beslut om parkeringstillstånd inom sex veckor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa. För att du ska få ett parkeringstillstånd är det avgörande att du har en funktionsnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. Du ansöker om parkeringstillstånd antingen i egenskap av att vara förare av fordon eller passagerare.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om parkeringstillstånd inom sex veckor efter komplett ansökan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Miljö- och hälsoskydd

Livsmedel: Kontrollbesök av livsmedelsanläggning inom tre månader från registrering

Alla livsmedelsverksamheter behöver registreras eller godkännas. För att registrera en livsmedelsverksamhet krävs en anmälan med en beskrivning av verksamheten som du planerar att starta. Anmälan ska lämnas in till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd senast två veckor innan verksamheten öppnar.

Garantier:

  • Du får en bekräftelse på att din livsmedelsanläggning har registrerats, inom 14 dagar efter att du gjort anmälan.
  • Din livsmedelsanläggning kontrolleras inom tre månader efter det startdatum du angett i din anmälan.

Livsmedelsverksamhet

Livsmedel: Rapport från kontroll av livsmedelsverksamhet inom fyra veckor

Kommunen bedriver kontroll över alla livsmedelsverksamheter inom kommunen enligt livsmedelslagen. Beroende på verksamhet kan tidsintervallet mellan kontroller skilja sig åt, från flera gånger per år till att det sker med intervall på flera år. I kontrollen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en kontrollrapport. Beroende på utfallet av inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en kontrollrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Livsmedelsverksamhet

Miljöfarlig verksamhet: Besked om handläggning av tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Köldmedier: Direkt bekräftelse när du skickar in köldmediarapport via e-post

De verksamheter som har någon köldmedia installerad ska varje år lämna en rapport över utförda kontroller till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år.

Garanti: Om rapporten inkommer via e-post får du en bekräftelse direkt att vi mottagit din rapport. I övriga fall får du en bekräftelse inom en vecka.

Köldmedier

Schakttillstånd: Beslut om schakttillstånd inom tre veckor

Om ett arbete på allmän platsmark innefattar markarbeten (det vill säga i gatu-, park- eller naturmark) behövs en godkänd ansökan om schakttillstånd.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om schakttillstånd inom tre veckor efter komplett ansökan.

Schaktmassor

Socialtjänst

LSS: Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Garanti: Du som har beviljats en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Mer om insatser enligt LSS

Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten

Socialtjänsten träffar barn och familjer för utredningar, stöd och hjälp. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem.

Garanti: Du som är barn har alltid rätt att få veta vem som är din socialsekreterare och vilka rättigheter du har i kontakten med socialtjänsten.

Stöd till barn och unga

Snabbt stöd till arbetssökande med försörjningsstöd

Den som är 18–65 år, arbetssökande och har försörjningsstöd kan få stöd till arbetslivsinriktad rehabilitering genom arbetsmarknadsenheten, exempelvis träningsplatser och praktikplatser.

Garanti: Du som har försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska inom sju arbetsdagar få en inbjudan till ett informationsmöte på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten

Fixartjänst inom en vecka

I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper äldre med enklare inomhusarbeten, för att förhindra fall- och halkolyckor. Exempel på uppgifter som fixaren utför är att sätta halkskydd i trappan, fästa lösa sladdar eller ta bort mattor. Fixaren hjälper också att byta lampor, gardiner eller brandvarnarens batteri – sysslor som kräver stol eller stege. Tjänsten är kostnadsfri, men eventuella materialkostnader står brukaren för själv.

Garanti: Du som är 70 år eller äldre ska erbjudas fixartjänst inom en vecka från att du kontaktat oss.

Fixartjänst

Kontaktman inom äldreomsorgen från första dagen

Du som fått beslut om hemtjänst eller särskilt boende erbjuds en kontaktman bland vårdpersonalen. Kontaktmannen har särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården.

Garanti: Du får besked om vem som är din kontaktman samma dag som dina insatser påbörjas.

Hemtjänst

Äldreboende

Kontakta oss

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Fler kontaktuppgifter

Kontakt

Relaterad information

Dialog och synpunkter

Lämna synpunkt, hjälp oss att bli bättre