Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen.

Ajournera
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt.

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot.

Föredragande
Den som i fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd presenterar ett ärende. 

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde (dagordning).

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Finns under vissa nämnder. Där arbetar opolitiska tjänstemän.

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Föreslå
 
Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige för muntligt eller skriftligt svar.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett protokoll eller annat dokument ska formuleras.

Kommunalskatt
Betalas i den kommun där man är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot
Kallas den som tilldelats ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän. Kan även kallas styrelse. I Härryda kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för all verksamhet.

Presidium
En ordförande och en eller flera vice ordförande (ledning).

Proportionell
Avpassad. Till exempel ett valsystem där antalet representanter från varje parti (eller motsvarande) återspeglar antalet röster partiet fått.

Proposition
Ett förslag till beslut vid omröstning framställt av ordföranden (i fullmäktige eller i kommunstyrelsen).

Protokoll
Skriftlig redogörelse för vad som händer under ett sammanträde.

Remiss
Ärende som skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation
Den som muntligt eller skriftligt vill markera sitt ogillande kan reservera sig mot ett beslut .  

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt
Rösträtt har svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande
Bakgrund och förslag till beslut.
 
Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering
Omröstning

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.