Härryda kommuns författningssamling

Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar vår verksamhet. De flesta besluten har tagits av kommunfullmäktige.

Ämnesområden:

Förskola, grundskola, fritids och kulturskola


Bygga, bo, miljö, fritid med mera

Socialtjänst

Serveringstillstånd

Trafik och färdtjänst

Räddningstjänsten Storgöteborg

Näringsliv

Hållbar utveckling

Suicidprevention

Tillgänglighet

Taxa för utlämnande av allmän handling


Övriga dokument:

Arbetsordning

Reglementen

Riktlinjer

Bestämmelser

Instruktioner

Delegationsordningar

Bolagens ägardirektiv och bolagsordningar