Så fungerar Härryda kommun

Så styrs Härryda kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kan sägas vara kommunens riksdag. När vi röstar i kommunalvalet vart fjärde år, är det de politikerna vi väljer. Fullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Ledamöterna sammanträder tio gånger om året och mötena är offentliga - välkommen!
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kan sägas vara kommunens regering. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Ledamöterna sammanträder två gånger i månaden och mötena är inte offentliga.  
Kommunstyrelsen

Förvaltningen

Förvaltningen ska verkställa det politiska uppdraget och svara för att verksamheterna bedrivs effektivt och ändamålsenligt. Förvaltningen svarar för beredning av ärenden och utredningar och deltar aktivt i omvärldsbevakningen. Arbetet leds av ledningsgruppen med kommundirektören som högst ansvarig.
Förvaltningen

Styrande dokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.

Mål, planer och styrdokument

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det svenska samhället. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut.
 • ta ut skatt av medborgarna för att kunna sköta sina uppgifter.

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man:

 • kan påverka kommunens beslut. Det gör man till exempel genom att rösta i folkomröstningar.
 • kan överklaga kommunens beslut.

Kommunernas obligatoriska uppgifter

 • Bibliotek
 • Bostadsförsörjning
 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Gator
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Hälso- och miljöskydd
 • Kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Krisberedskap
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Renhållning och avfallsplanering
 • Räddningstjänst
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Svenska för invandrare
 • Vatten och avlopp.

Exempel på uppgifter som är frivilliga för kommunen att erbjuda

 • Energi
 • Fritidsverksamhet
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Kultur och fritid
 • Konsumentvägledning
 • Näringslivsutveckling
 • Sysselsättning
 • Öppen förskola.

Kontakt

Relaterad information