Till innehållet

Planer och styrdokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.

Budget och planer

Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. I samband med detta tar kommunfullmäktige också beslut om politiskt styrdokument med prioriterade mål och inriktningar.
Ekonomi och budget

Under hösten som följer utarbetar kommunstyrelsen och nämnderna budget, mål och inriktningar för respektive ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges beslut. Med utgångspunkt i dessa mål och inriktningar utarbetar förvaltningen verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka fastställs av respektive nämnd i november.
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2024-2026 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsplan socialnämnden 2024-2026 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsplan nämnden för utbildning, kultur och fritid 2024-2026 Pdf, 1.9 MB.

Strategisk plan

Den strategiska planen är en del av kommunens styrmodell. Planen utarbetas av politiken, inom parti, block eller annan gruppering och antas av kommunfullmäktige.

Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som servicelämnare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.
Strategisk plan för mandatperioden 2023 - 2026 Pdf, 401.4 kB.

Översiktsplan och detaljplan

En översiktsplan omfattar hela kommunen och ger en överblick över vilka markområden som ska bebyggas och bevaras. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.
Översiktsplan

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Den ger en garanterad byggrätt under att antal år, bra att veta för den som köper ett hus inom detaljplanerat område.
Detaljplan

Befolkningsprognos

Prognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justeras för in- och utflyttningar samt dödlighet och antal födda. Prognosen är ett verktyg för planering av bland annat förskola, skola, vård och omsorg samt samhällsplanering.
Befolkningsprognos 2023-2032 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet redovisar planerat bostadsbyggande i kommunen med utgångspunkt från översiktsplanen samt den beräknade befolkningsutvecklingen under perioden.
Bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokalresursplanering

Lokalresursplanen redovisar utbyggnad av verksamhetslokaler under planperioden. Planen revideras årligen.
Lokalresursplan 2024-2028 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-02