Till innehållet

Kommunstyrelsen 27 oktober 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 373-374 Pdf, 268 kB.
Protokoll §§ 355-372 375-393 Pdf, 3.3 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)
  Irmana Cukur
 3. Information gällande ÖP-utskottets arbete
  Peter Lönn
 4. Lägesrapport om arbetet med hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun
  Birgitta Flärdh
 5. Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Taxa för avfall och slam 2023 Pdf, 896.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun Pdf, 77 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Partistöd 2023 Pdf, 252.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och nämnder Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Reglemente för socialnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget Pdf, 924.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022 Pdf, 846.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 Pdf, 327.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Yttrande över remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Ramavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark mm. i Härryda Pdf, 983.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9 Pdf, 20.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum Pdf, 755.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Uppdrag att utreda användningen av allmän platsmark i Alhagen, Mölnlycke Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Bordlagt ärende: Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A Pdf, 670.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hindås och Landvetter Pdf, 457 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Svar på medborgarförslag om att kommunen tar över den del av Vällsjövägen som tillhör Pixbo vägförening Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Revidering av Instruktion för ungdomsrådet Pdf, 380.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 263.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i rådet för idéburna organisationer, samt fyllnadsval
 32. Delgivning: Nya ägardirektiv för Förbo AB Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Delgivningar 2022 Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 710.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 406.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 38. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 311.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkomna ärenden,
Uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-02