Till innehållet

Kommunstyrelsen 27 oktober 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 373-374 Pdf, 268 kB.
Protokoll §§ 355-372 375-393 Pdf, 3.3 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)
  Irmana Cukur
 3. Information gällande ÖP-utskottets arbete
  Peter Lönn
 4. Lägesrapport om arbetet med hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun
  Birgitta Flärdh
 5. Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Taxa för avfall och slam 2023 Pdf, 896.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun Pdf, 77 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2022 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Partistöd 2023 Pdf, 252.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och nämnder Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Reglemente för socialnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget Pdf, 924.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022 Pdf, 846.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 730.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 Pdf, 327.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Yttrande över remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Ramavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark mm. i Härryda Pdf, 983.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9 Pdf, 20.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum Pdf, 755.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Uppdrag att utreda användningen av allmän platsmark i Alhagen, Mölnlycke Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Bordlagt ärende: Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A Pdf, 670.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hindås och Landvetter Pdf, 457 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Svar på medborgarförslag om att kommunen tar över den del av Vällsjövägen som tillhör Pixbo vägförening Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Revidering av Instruktion för ungdomsrådet Pdf, 380.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen Pdf, 263.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i rådet för idéburna organisationer, samt fyllnadsval
 32. Delgivning: Nya ägardirektiv för Förbo AB Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Delgivningar 2022 Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022
 35. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022
 36. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022
 38. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022

Tillkomna ärenden,
Uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år Pdf, 99.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16