Till innehållet

Kommunstyrelsen 10 mars 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde
den 10 mars 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 79-85, 88-133 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 86-87 Pdf, 340.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om resultatet från medarbetarenkäten 2021
  Anna-Kajsa Tagesson
 3. Information om Landvetter stadsbyggnadsstudie
  Matilda Svenning
 4. Information om Mölnlycke strukturplan
  Matilda Svenning
 5. Information om förbättringsarbetet kring lokala trafikföreskrifter
  Petrus Sigvardsson och Fredrik Wejrot
 6. Information om startbesked inom trafikverksamheten
  Tayman Mashid och Fredrik Wejrot
 7. Antagande av byggentreprenad Landvetter centrum kvarter 2 och 3 - SEKRETESS
 8. Upphandling av entreprenör för omläggning av konstgräsplan Landvetter IP, övre plan - SEKRETESS
 9. Begäran om startbesked för del av investeringsprojekt Mölnlycke fabriker utanför plan - SEKRETESS
 10. Begäran om startbesked för investeringsprojekt, Stationsgatan bro över Mölndalsån, Landvetter - SEKRETESS
 11. Meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning -SEKRETESS
 12. Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och med mandatperioden 2023- 2026 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Årsredovisning 2021 Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.
  Årsredovisning 2021 - Extra utskick 10 mars Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Ombudgetering av investeringar till 2022 Pdf, 488.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027) Pdf, 518.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Återremitterat ärende: Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Svar med anledning av kommunens revisorers granskning av externt och internt intrångsskydd Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Avslutande av samarbetsöverenskommelse med Nevşehir, Turkiet Pdf, 935.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Användningsområde för fastigheten Hönekulla 1:3, tidigare Näckrosvägens stödboende Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Begäran om startbesked för investeringsprojektet brokonstruktioner och andra konstruktioner Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 24. Begäran om startbesked för investeringsprojekt, Reinvesteringar, underhåll, verksamhet gata Pdf, 536.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för Skola i Djupedalsäng Pdf, 1014.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Redovisning av uppdrag att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 27. Lokal trafikföreskrift om upphävande av hastighet på Mölnlycke Fabriker Pdf, 341.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde inom Mölnlycke fabriker Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 30. Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 31. Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Långetjärns höjd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 32. Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen Pdf, 751 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen Pdf, 673.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns väg Pdf, 785.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Mölnlycke Företagspark 2 Pdf, 736.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Utvärdering av Härryda kommuns styrning och ledning genom Kommunkompassen från SKR Pdf, 164.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Indikatorer för uppföljning av arbetet med hållbar utveckling Pdf, 476.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Årlig revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan inom sektorn för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde 2022 Pdf, 946.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 39. Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Hindås Pdf, 287.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 40. Svar på medborgarförslag om fria busskort till alla barn i Härryda som går i grundskola Pdf, 315.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 41. Svar på medborgarförslag om badplatser – värdehöjande för alla som vill eller måste fira semester hemma Pdf, 279.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 42. Svar på medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats Pdf, 320.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 43. Svar på medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken Pdf, 736.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 44. Svar på medborgarförslag om källsortering hemma Pdf, 432.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 45. Årsrapporter från råden 2021 Pdf, 547.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 46. Delgivningar 2022 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 47. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 147.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 48. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022
 49. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022
 50. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 51. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022

  Tillkomna ärenden,
  Information om förvaltningens åtgärder på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget, Per-Arne Larsson
  Initiativärende om badplatser Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.
  Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd Pdf, 353.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-19