Till innehållet

Underrättelse

Granskningsutlåtande gällande detaljplan för Kullbäckstorp 2:268 m.fl. Valborgs kulle, skola i Mölnlycke, Härryda kommun

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som varit föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).

Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande tagits fram.

Planärendet överlämnas nu till kommunfullmäktige inför antagande. Antagandet beräknas ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2024.

Sektorn för samhällsbyggnad vill i detta sammanhang informera om att ärendet ska hanteras.

Inom ramen för planprocessen har en uppdaterad undersökning om betydande miljöpåverkan upprättats för att tydligare redovisa hur bedömningen gjorts mot relevant lagstiftning.

Antagandehandlingarna finns på kommunens hemsida (under fliken antagande): harryda.se/kullbackstorp2:268

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
Planenheten

Kontakt

Marcus Olofsson, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09