Till innehållet

Kungörelse/Underrättelse om granskning

Detaljplan för bostäder inom Björröd 1:13 m. fl., Skällsjöås

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Planen tas fram med utökat förfarande.

Planområdet ligger längs Eskilsbyvägen söder om Landvetter centrum intill Skällsjön och är ett befintligt fritidshusområde. Detaljplanens huvudsyfte är att inom det befintliga fritidshusområdet för Skällsjöås möjliggöra för den redan pågående omvandlingen till åretruntboende genom att på ett enhetligt och kontrollerat sätt utöka områdets idag begränsade byggrätter. Syftet med detaljplanen är inte att tillskapa fler bostäder genom ytterligare förtätning i området. Detaljplanens syfte är även att bevara det befintliga bostadsområdets utbredning genom att endast tillåta tillkommande ny-, om- och tillbyggnader inom det befintliga bostadsområdets nuvarande utbredning. Detta för att inte påtagligt försämra framtida planering för riksintresse kommunikation.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012. Detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget kan granskas under tiden 15 maj till 7 juni 2023.

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida harryda.se/skallsjoas samt i kommunhuset i Mölnlycke under ordinarie öppettider.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 7 juni 2023 till plan@harryda.se eller Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 Mölnlycke. Ange ärendets diarienummer 2014KS434.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

KOMMUNSTYRELSEN

Kontakt

Charlotte Lundberg, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26