Till innehållet

Kungörelse: Kompletterande samråd om detaljplan för utveckling av logistik och bostäder inom fastigheten Bråta 2:153 med flera (i Gökskulla)

Under föregående samrådsperiod 7-30 juni 2023 saknades två utredningar tillhörande planförslaget på kommunens hemsida: lokaliseringsutredning och ekologisk landskapsanalys. Det kompletterande samrådet avser endast dessa två utredningar. De synpunkter som kom in under det tidigare samrådet är redan under behandling och behöver därför inte skickas in en andra gång.

Detaljplanens område är norr om Bårhults företagspark och på båda sidor av väg 535, Landvettervägen-Partillevägen. Detaljplanens förslag möjliggör en fortsatt utbyggnad av företagsparken och reglerar utbyggnad av cirka 200 000 kvadratmeter mark för t.ex. verksamheter, logistik, lager och kontor. Den möjliggör även tekniska anläggningar och eventuell ladd-/drivmedelstation.

Komplettering av ett befintligt bostadsbestånd, med cirka 80-100 bostäder, utbyggnad av nödvändig infrastruktur och säkra spridningsmöjligheter för växt- och djurliv med utbyggnad av en viltpassage för större djur, ingår också i planförslaget.

Detaljplanen är delvis förenlig med Härryda kommuns översiktsplan. Den kan medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras.

För att kunna utforma ny viltpassage inom planområdet, behöver viss privatägd mark på fastigheten Gökskulla 3:32 tas i anspråk. Kommunen avser teckna en överenskommelse om överföring till kommunens mark enligt expropriationslagen. Inom planområdet finns en outredd samfällighet, Gökskulla S:7, där det är oklart vem som är ägare. Samfälligheten kommer överföras till kommunen genom lantmäteriförrättning.

Det kompletterande samrådet pågår 18 september-10 oktober 2023. Planhandlingar finns på hemsidan www.harryda.se/gokskulla samt i kommunhuset i Mölnlycke. Skriftliga synpunkter på de två utredningarna ska ha kommit in senast 10 oktober 2023 till Härryda kommun. Vi ser gärna att synpunkterna skickas in via formuläret på detaljplanens hemsida www.harryda.se/gokskulla. Det går även att skicka e-post till plan@harryda.se eller brev till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 Mölnlycke.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-14