Kontakt
Lyssna

Inriktningsmål, planer och styrdokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.

Politiska inriktningsmål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningsmål. Målen är övergripande och anger ett önskvärt framtida tillstånd. Kommunstyrelsen omsätter inriktningsmålen till politiska verksamhetsmål som förvaltningen sedan genomför. I årsredovisningen kan man läsa om hur förvaltningen har lyckats uppfylla målen.

Politiska inriktningsmål:

Översiktsplan och detaljplan

En översiktsplan omfattar hela kommunen och ger en överblick över vilka markområden som ska bebyggas och bevaras. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov.
Översiktsplan

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Den ger en garanterad byggrätt under att antal år, bra att veta för den som köper ett hus inom detaljplanerat område.
Detaljplan

Budget och planer

Verksamhetsplanen redovisas per sektor och verksamhet vad kommunfullmäktige beslutat att genomföra under planperioden. Härryda kommun har utöver kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning en modell för målstyrning. I verksamhetsplanen redovisas hela styrkedjan med inriktningsmål - politiska verksamhetsmål - indikatorer. Verksamhetsplanen fastställs av kommunfullmäktige varje år i november och gäller från och med den 1 januari kommande år.
Budget och planer

Befolkningsprognos

Prognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justeras för in- och utflyttningar samt dödlighet och antal födda. Prognosen är ett verktyg för planering av bland annat förskola, skola, vård och omsorg samt samhällsplanering.
Befolkningsprognos 2018-2027PDF

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet redovisar planerat bostadsbyggande i kommunen med utgångspunkt från översiktsplanen samt den beräknade befolkningsutvecklingen under perioden.
Bostadsförsörjningsprogram 2019-2023PDF

Lokalresursplanering

Lokalresursplanen redovisar utbyggnad av verksamhetslokaler under planperioden. Planen revideras årligen.
Lokalresursplan 2019-2023PDF

Omvärldsanalys

Analysen redovisar förvaltningens syn på tendenser och konsekvenser för olika målgrupper/områden. Analysen revideras årligen och ligger till grund för sektorernas arbete med budget/plan.
OmvärldsanalysPDF