Lyssna

Kommunens del i totalförsvaret

Sveriges totalförsvar utgörs av det civila och det militära försvaret. Härryda kommun, liksom landets övriga kommuner, ingår i det civila försvaret.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Sedan 2015 genomför myndigheter, regioner och kommuner som ingår i det civila försvaret ett omfattande arbete för att öka kunskap och förståelse för vad som behöver göras i händelse av höjd beredskap eller krig, för att nå målet att:

  • skydda civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • lämna stöd till Försvarsmakten (det militära försvaret).

Samhällsviktiga funktioner ska fungera

Kommunens ansvar inom det civila försvaret handlar om att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera även i ett läge av höjd beredskap. Exempel på samhällsviktiga funktioner är förskolor, äldreboenden, hemtjänst samt vatten- och elförsörjning.

På direktiv från länsstyrelsen arbetar Härryda kommun för att säkerställa detta bland annat genom att öka och upprätthålla kompetensen i organisationen gällande kris- och krigsberedskap; att se till att vi är rustade för höjd beredskap med en organisation som klarar omställningen; att vi har en rutin för hur vi skyddar information och anläggningar som är viktiga för Sveriges säkerhet.

Totalförsvarsövning - TFÖ 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft – det vill säga hur väl vi klarar exempelvis en säkerhetspolitisk kris eller ett väpnat angrepp. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. I totalförsvarsövningen övar olika samhällsaktörer tillsammans på att samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett fiktivt väpnat angrepp.

Totalförsvarsövning TFÖ 2020 - Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Härryda kommun är med i TFÖ 2020

Härryda kommun deltar i TFÖ 2020 på ledningsnivå. Under februari månad deltar kommunledning och medarbetare på nyckelpositioner i en övning, där kommunens förmåga att hantera en fiktiv situation med förhöjd beredskap testas. Genom övningen har vi möjlighet att utveckla hur vi bäst kan ställa om och fördela resurser, för att säkra de samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för.