Lyssna

Krisberedskap

I Härryda kommun finns beredskap för att hantera samhällsstörningar. Kommunens krisledningsgrupp har det operativa ansvaret för att minska negativa konsekvenser för kommunen.

Krisledningsgrupp och krisledningsnämnd

Krisledningsgruppen leder och samordnar de kommunala insatserna som krävs. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare. Krisledningsgruppen sköter även kontakterna med media.

Aktivering av krisledningsorganisationen sker via tjänsteman i beredskap, säkerhetschef eller kommundirektör. Vid en samhällsstörning aktiveras de delar av organisationen som är relevanta för händelsen. Vid större samhällsstörningar, som kommunstyrelsens ordförande bedömer vara extraordinär, träder kommunens krisledningsnämnd in som kommunens högsta ledning. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ledamöter.

Information får du via växeln, upplysningscentralen, webbplatsen och Radio Göteborg

Kommunens växel 031-724 61 00 och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs.

Information lämnas även via Radio Göteborg på frekvens 101,9.

Även på facebook.com/harrydakommun Länk till annan webbplats. kommer det att finnas information.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

POSOM tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser.

I Härryda kommun finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer, POSOM.  POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig för verksamheten. POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlingshemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra.

Brottsofferjouren Storgöteborg

Brottsofferjouren Storgöteborg är en politiskt och religiöst fristående förening. Huvuduppgifterna är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer, vittnen och anhöriga i Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille. Kontakten med Brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte.

Brottsofferjouren erbjuder:

  • Någon att tala med via telefon eller vid personligt möte
  • Praktiska råd och stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga
  • Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag
  • Vägledning till annan hjälp som du kanske vill ha eller behöver
  • Vittnesstöd vid Göteborgs tingsrätt

För de flesta människor är det en chockartad upplevelse att bli utsatt för ett brott. Det kan innebära stora påfrestningar för den som drabbas, även om brottet inte anses så allvarligt i juridisk mening.
Kontakta Brottsofferjouren Storgöteborg på 0709-70 50 50, info@goteborg.boj.se. Endast tidsbokade besök kan tas emot.
Gäller det stöd på tingsrätten inför förhandling går det också bra att ringa 0708-250 290.
Mer information finns på: brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.