Till innehållet

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen finns till för att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i kommunen och kommunägda bolag. Endast den som har en arbetsrelation till kommun- och bolagsverksamheter kan rapportera om misstänkta missförhållanden eller oegentligheter via visselblåsarfunktionen. Den som rapporterar skyddas av lagen och kan välja att vara helt anonym.

Nedan finns information om hur visselblåsarfunktionen fungerar och hur du anmäler misstanke om missförhållanden inom Härryda kommun.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionenen är ett verktyg för den som vill meddela misstankar om att det pågår eller har pågått missförhållanden i verksamheter som ingår i kommunkoncernen och samtidigt bedömer att det inte är möjligt att rapportera det direkt till verksamheten.

Visselblåsarfunktionen är alltså till för den som använder sitt grundlagsstadgade meddelarskydd att rapportera om misstänkta missförhållanden i någon av kommunens eller de kommunala bolagens verksamheter.

Lagen om visselblåsare har förstärkts så att fler kan rapportera om misstänkta oegentligheter. Verksamheter med fler än 50 anställda måste till exempel ha en visselblåsarfunktion.

Missförhållanden som kan rapporteras ska vara av sådan omfattning att det finns ett allmänt intresse av att informationen kommer fram.

Exempel på agerande som kan anses falla in under missförhållanden av allmänt intresse och inte en enskilds intresse gentemot en annans:

 • Ekonomisk brottslighet genom att ge eller ta emot muta, bedrägeri och förfalskning.
 • Stora brister i säkerheten på en arbetsplats.
 • Allvarliga överträdelser av miljöregler och förorening av miljön.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Tjänstefel
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer.
 • Försök att dölja något av ovanstående.
 • Jäv i alla former av situationer.
 • Andra situationer där någon inom kommunen eller bolagen får privat vinning av sin tjänsteställning.

Visselblåsarfunktionen omfattar personer i Härryda kommuns organisation, inklusive kommunala bolag:

 • kommunfullmäktige
 • kommunstyrelsen
 • välfärdsnämnden
 • förvaltningen
 • kommunala bolag

Endast den som har någon form av arbetsrelation till kommunen eller Härryda energi, Härryda vatten och avfall och Förbo kan använda visselblåsarfunktionen:

 • Arbetstagare (anställda).
 • Volontärer och praktikanter.
 • Inhyrda arbetstagare, exempelvis konsulter.
 • Andra personer som arbetar under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, exempelvis hos privata utförare.
 • Egenföretagare.
 • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Exempel på personkategorier som inte kan använda visselblåsarfunktionen är kommuninvånare, skolelever, brukare, hyresgäster och politiker.

De omfattas alltså inte av det skydd som lagstiftningen ger vid rapportering av missförhållanden av allmänintresse.

Den som har rätt att visselblåsa kan rapportera misstänkta missförhållanden och oegentligheter genom e-tjänsten Anmälan till visselblåsarfunktionen Länk till annan webbplats..

Först bedömer visselblåsarfunktionen om din rapportering uppfyller kriterierna för visselblåsning.
Om din anmälan bedöms som giltig sätter visselblåsarfunktionen igång med ett uppföljningsärende och bedömer om rapporteringen är av sådan art att extern hjälp behövs för att genomföra hela eller delar av utredningen.

Du kommer senast sju dagar efter din inrapportering få en bekräftelse på att anmälan är mottagen hos funktionen, såvida du inte har avsagt sig att få en bekräftelse genom att till exempel inte uppge kontaktuppgifter. Du kommer därefter att få återkoppling i skälig omfattning inom en tremånadersperiod.

Utredningen handlar om att:

 • utreda närmare vad anmälan avser
 • värdera anmälans karaktär och grad av missförhållande
 • utreda om anmälan är saklig och om det behov finns av omedelbara åtgärder
 • klargöra om det behövs fler utredningar
 • bedöma och ge en rekommendation om hur ärendet bör hanteras.

Du som har rapporterat in misstänkta missförhållandet ska om möjligt medverka till utredningen genom att vara anträffbar och lämna efterfrågat material. Det kan också handla om att avstå från ytterligare åtgärder som kan störa utredningen.

Ja, inkomna anmälningar är visserligen allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut, men en sekretessprövning sker vid varje förfrågan om utlämnande.

Uppgifter i handlingen som direkt eller indirekt kan röja den rapporterande personens identitet är belagda med absolut sekretess. Denna sekretess kan därför endast brytas genom en sekretessbrytande bestämmelse så som att den rapporterande personen lämnar sitt samtycke till att sekretessen bryts.

Kontaktuppgifter är skyddade

Du som anmäler kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt och för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med din anmälan.

Kontaktuppgifter gör det också möjligt för de som utreder din anmälan att kunna ställa följdfrågor till dig och därmed utreda din anmälan på ett bättre sätt.

Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till dina kontaktuppgifter.

Härryda kommun eller kommunala bolag har ingen rätt att efterfråga eller försöka ta reda på vem eller vilka som rapporterat om misstänkta missförhållanden.

Om du ingår i de personkategorier som har möjlighet att använda sig av visselblåsning har du ett grundlagsstadgat skydd och dina uppgifter omfattas av sekretess.

Du som visselblåser kan exempelvis inte beskyllas för brott mot tystnadsplikten om du har skäl att anta att informationen är nödvändig för att avslöja missförhållanden.

Det är förbjudet för Härryda kommun eller de kommunala bolagen att vidta någon form av repressalier mot den som rapporterar. De får inte heller försöka hindra rapportering.

Säkerhetschefen, personalchefen och en kommunjurist i Härryda kommun. En registrator på kansliet administrerar ditt ärende i fall din rapportering leder vidare till utredning.

Härryda kommun kan i vissa fall anlita en extern utredare.

Kontakt

Har du frågor om visselblåsning, kontakta personalfunktionen i Härryda kommun

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-25