Folkhälsa och levnadsförhållanden

Hur mår Härrydaborna? Här hittar du samlad statistik om hälsoläget i Härryda kommun. I folkhälsoarbetet är statistiska undersökningar viktiga underlag för att ge en bild av befolkningens hälsa. Utifrån statistiken kan vi lyfta fram likheter, skillnader och behov och få ett underlag för vilka frågor som ska prioriteras.

Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet sätter kommuninvånarnas välfärd och hälsa i fokus. Det beskriver hälsoläget och hur hälsan är fördelad i befolkningen, presenterat över tid och i jämförelse med andra kommuner. Sammanställningen utgår från förändringar och trender hos befolkningen och upprättas vart fjärde år. Välfärdsbokslutet utgör ett av flera viktiga kunskapsunderlag för planering och resursfördelning i kommunens verksamheter.

Välfärdsbokslutet 2019 visar att hälsan hos Härryda kommuns befolkning generellt sett är god och att utvecklingen är positiv. Sedan föregående välfärdsbokslut, som sammanställdes 2015, har det skett förändringar i folkhälsan – både positiva och negativa. Exempelvis är utbildningsnivån och andelen behöriga till gymnasieskolan fortsatt hög, och andelen dagligrökare minskar. Samtidigt ser vi en ökning av andelen med självrapporterade psykiska besvär så som ängslan, oro och ångest, särskilt bland unga kvinnor. Bokslutet belyser vissa skillnader i hälsa mellan könen och mellan de olika orterna.
Välfärdsbokslut 2019 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Välfärdsbokslutet finns att ta del av i tryckt format på kommunhuset eller genom beställning. Du kan också titta och lyssna på en inspelad presentation av bokslutet över folkhälsan. Se länkar under rubriken Relaterad information.

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Cirka 1 000 ungdomar i Härryda kommun besvarade under 2017 en undersökning om hur det är att vara ung idag. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun mår och hur de uppfattar möjligheten till inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. Under hösten 2020 genomfördes en ny Lupp-undersökning bland elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet.
Ungas levnadsvillkor i Härryda kommun - LUPP 2020 Pdf, 1.6 MB.
Ungas levnadsvillkor i Härryda kommun - LUPP 2013 Länk till annan webbplats.
Ungas livssituation i Härryda kommun - LUPP 2017 Länk till annan webbplats.

Folkhälsodata

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. I Härryda kommun skickas enkäten ut till 900 slumpvis utvalda invånare i åldern 16-84 år. Genom de inkomna svaren får vi värdefull kunskap om Härrydabornas livsvillkor, levnadsvanor och livsstil.
Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten presenterar på sin hemsida två webbaserade verktyg för att presentera statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Här kan du se interaktiv statistik över hälsoläget i Härryda i förhållande till Västra Götalandsregionen och riket.
Folkhälsomyndigheten - kommunfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.