Lyssna

Folkhälsa och levnadsförhållanden

Hur mår Härrydaborna? Här hittar du samlad statistik om hälsoläget i Härryda kommun. I folkhälsoarbetet är statistiska undersökningar viktiga underlag för att ge en bild av befolkningens hälsa. Utifrån statistiken kan vi lyfta fram likheter, skillnader och behov och få ett underlag för vilka frågor som ska prioriteras.

Välfärdsbokslut

Det lokala välfärdsbokslutet sätter medborgarens välfärd och hälsa i fokus. Det utgår från förändringar och trender hos befolkningen och upprättas vart fjärde år. Välfärdsbokslutet är ett av de beslutsunderlag politikerna har för sina val av åtgärder.

Välfärdsbokslutet 2015 visar att hälsan i befolkningen generellt sett är god och att trenden är positiv. Sedan föregående Välfärdsbokslut sammanställdes 2011 har det skett förändringar i folkhälsan – både positiva men även negativa. Exempelvis är utbildningsnivån och andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64  förhållandevis hög samtidigt som andelen öppet arbetslösa sjunker mer i Härryda kommun än i riket.
Välfärdsbokslut 2015 PDF

Drogvaneundersökning

Under våren 2010 genomfördes en drogvaneundersökning bland alla elever i årskurs 9 samt i gymnasiets årskurs 2. Undersökningen visar att andelen ungdomar i årskurs 9 som dricker alkohol minskat sedan 2003. I Härryda kommun är det dock en större andel ungdomar i årskurs 9 som dricker alkohol än i riket. Den senaste undersökningen genomfördes under våren 2013 och resultatet från den presenteras här.
Drogvaneundersökning 2013PDF

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Cirka 1000 ungdomar i Härryda kommun besvarade under 2017 en undersökning om hur det är att vara ung idag. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun uppfattar möjligheten till inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har.
Ungas levnadsvillkor i Härryda kommunPDF
Ung i Göteborgsregionen - LUPP 2017PDF

Folkhälsodata

Folkhälsodata innehåller lokal statistik om hälsa och dess bestämningsfaktorer. Så långt det är möjligt är statistiken uppdelad på åldersklasser och kön, med jämförelser med länet och riket.
Folkhälsodata innehåller lokal statistik om hälsa och dess bestämningsfaktorer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ulrika Aebeloe
utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27
ulrika.aebeloe@harryda.se

Relaterad information