Kvalitet och resultat

Härryda kommuns tjänster har stor betydelse för kommunens invånare och därför jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete.

Härryda kommun använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på förvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

I huvudmenyn finner du mer information om kvaliteten inom verksamheterna utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst. Här hittar du bland annat olika brukarundersökningar.

Medborgarundersökningar

Kommunen genomför med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, vart annat år en medborgarundersökning där 1 200 invånare får svara på frågor om kommunen som en plats att leva och bo på, om kommunens olika verksamheter samt om sina upplevda möjligheter till att påverka. Utifrån dessa frågor får kommunen sedan ett nöjdhetsindex. Undersökningarna görs i flertalet svenska kommuner varför de ger ett bra jämförelseunderlag.


Kommunens kvalitet i korthet

Under hösten 2018 har Härryda kommun för nionde året i rad deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet tillsammans med 260 andra kommuner i Sverige. Syftet med att vara med i Kommunens kvalitet i korthet är att informera medborgarna om kvaliteten i kommunen samt ett sätt att jämföra kommunens kvalitet med andra kommuner. Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar kvaliteten utifrån tre olika delområden, Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

Kommundatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till över 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter vilka ger möjlighet till att jämföra kvalitet mellan olika kommuner och år. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting, däribland Härryda kommun, i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter
Kolada Länk till annan webbplats.

Synpunktshantering

En organiserad synpunktshantering har främst två syften. Dels ett sätt att ge medborgarna ett bra bemötande och underlätta för dem att lämna synpunkter på verksamheterna. Det andra är att verksamheterna genom att ta tillvara på synpunkterna ges möjlighet att förbättra verksamheten så att den bättre passar medborgarnas behov. Via länken nedan kommer du till kommunens synpunktshantering.
Lämna en synpunkt