Kvalitet och resultat

Härryda kommuns tjänster har stor betydelse för kommunens invånare och därför jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete.

Härryda kommun använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på förvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

Medborgarundersökning

Kommunen genomför med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, vart annat år en medborgarundersökning där 1 200 invånare får svara på frågor om kommunen som en plats att leva och bo på, om kommunens olika verksamheter samt om sina upplevda möjligheter till att påverka. Utifrån dessa frågor får kommunen sedan ett nöjdhetsindex. Undersökningarna görs i flertalet svenska kommuner varför de ger ett bra jämförelseunderlag.
Medborgarundersökning 2020 Pdf, 840 kB.

Kommunens kvalitet i korthet

Härryda kommun deltar varje år i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, tillsammans med cirka 260 andra kommuner i Sverige. Syftet med att vara med i undersökningen är att kunna informera medborgarna om kvaliteten i kommunen och är ett sätt att jämföra kommunens kvalitet med andra kommuner. Kommunens kvalitet i korthet redovisar kvaliteten utifrån tre olika delområden: barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö.
Jämför kvalitet mellan kommuner på webbplatsen Kolada Länk till annan webbplats.

Kommundatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till över 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter vilka ger möjlighet till att jämföra kvalitet mellan olika kommuner och år. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting, däribland Härryda kommun, i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter.
Kolada Länk till annan webbplats.

Synpunktshantering

En organiserad synpunktshantering har främst två syften. Dels ett sätt att ge medborgarna ett bra bemötande och underlätta för dem att lämna synpunkter på verksamheterna. Det andra är att verksamheterna genom att ta tillvara på synpunkterna ges möjlighet att förbättra verksamheten så att den bättre passar medborgarnas behov. Via länken nedan kommer du till kommunens synpunktshantering.
Lämna en synpunkt